येन जयानकरचितं भूर्जाभिधपत्रसंलिखितम्‌ कश्मीरादानीतं पृथ्वीराजेन्द्रविजयादम्‌ १॥ ङक्िर जी° वूलर इति तच््वबुभुरंखुः पुराणबरत्तस्य। श्ासीदिददिदितस्तदात्मने छखलिः सेषः २॥

1.111.411.

१.१ { ११ पतक ष्यत्‌ पृ त. तत द्त्वा

१३१५ २५ ए] कका ५0 दन वष्र कृष्ना ५५ ^ १५११९ | का दत [गपु षा [१ तनषु ५५, + कनै कषु 1) [षष्‌ पद 1) दा {१९ 1 स) 1 116 वष रु का ष्पी १तषु 1 षते (षू {+^ 1५760 ६१, [९ { (६ १. ११६६ ष्पे " 131 {१११}; } पृ 3 ।॥) 1१ {१,॥ ४१ 1१४ }., 1 र्य ३१९२ { ११1५. }16 1}, ८८१८11५ 01. 4

09 2 वकित पर त्कोते क, उम ा्ष्तै, १।८५ + 34१1 1१ पष्प दाष + पदु {र चण}, 1९१ प्य ५८५९ पदप वत कषर सवण + स्तरा ५] 14 1९4 प, (पपगापरी तो १८५ [~~ > [११५ १९1) क्म ९१ तो) पीर कावप 9 [का प्प समु १6 11), } 11 {५१} (११, {५ ९९१111८ #, प्य {तान ११९ ११९९ (1 1५१16] पनु का कष्त् प्नृ [११८१५ [6 [१६३ [पन पवाते चत एत [कषत [नुन्ने कषत पष 1 1 1१1 1; 18111 01111 सत 7१1 1 ता ोपपे९८ कोरे पोष चपा प्त) [४ वष 1८१५१

शृ ]दपर]) (८ भवृति हते) (८ द्दृष्म फोवेत पतो रणो (१३141114 + 24) 1) {६ [~ [१८१ पोर ५८१ ६6८ 16 कषुर 1 ष्पाद पोन्‌ [ष रेषकलर ४० १५} ,{ 1; 1५} (आ पोो1० (1१ 11१८ 15 [6 प्त {[१६ {10 षो करप पणो पन्त) एप्त. तीर तृणन्टम पपे पपा पम = बो पह परपक्षो कानः तण {ल ^ उ+ पणन्चोित (त चष [क एत्य काा०३ 116 तको)1 कु त्परविपाषे, ^ +} एि्पयतट ०प्रोत्‌ | 1, 3.1 1 {कात [तार पद्ृ वफप्‌ ५९ का ह्स्ला {0 वपि [तप्र {0 [1९ ९८0११ पातौ (८ कण्ट पालार्तरत्‌ं ४० १.1, 1)

शप्त प१(५८१९९ प्ते पात्काकुृष{ल ल्लावात्णा तात [१ लाति पत कि 110५ हु वलााह्लेर्‌ [काते प्राल सतनो 11 रद शका वतर पप्तन बा पप न्ति [आपत्‌ [ह कडप्वष्त

शिश शा 179 कतर ॥1, ददद पप्य वत्‌ (लपतत कव्व, ४3 207, 6 कषपः (ऋ, ८9)

{१६९} ९९ ९८8८8 61 0९ 11९6त्‌ पा १16 4१८ व्व०दत्ता त) ०१८० {11९ हाप) पपीलोः, वेषे पपो१ तददद 10९5 17005८11 १५ 116 रतै १९११ -पतरतय१ 0 ए76प्ाल 0 61 पपि पााइलिः 01 1९11६ पएलातपप्ेष करएन (11011111 ^, 2.)3 ५६ पात्‌ पनाह चेद्‌ पापम पाइ 1० 00 1200 ^ 0. फर0 1४ 14 लारा {6 #प्फ])५९€ पप 1 $ला४९३ {नि {1९ ५०01६ पपठ प्€ [0िपाोत्‌ तवूालस्पे ता 116 + ०}ःऽ 0 पाठा पाठा एर्लो पीट ४५० 0८ दनपलाफकृनक्षर) इनो

९18 परा लृर86 परा तेल {० कपरठ प्रा6 [नाला छपर [0 0 {16 [प्त्य. पातर शलाक ८०861 १५1४० ८९16 ५९ पप्र एष धो वषट 9 पील ल्मो}0800 १९४७४९५ा\ ५16 > एप 1191 धात्‌ 1193 ^. 0

01९ (्णापोसापक 9 ४6 क्ली), 166 गी०९त, 28 सेतोपप्तत४) धल व्णा कलोता भित्‌ होश्पातेञनो 1. तोप, विनपऽ प्रतामः ५10 ५106८ पष्ट इष्टनापते (ष्ठ १११८८११ 0207, शात्‌ द्जप्रला१९्त्‌ भा चठ 7171104 #द पणत्‌ #10 (01110 तली ता रदा स[िसष [8 लमलम 0 11९ पा दात्य 7२ ४त 26 १६५६८ 1 149 +. 13. पात्‌ 116 [168६४ प्ठाााला ता) 1८ 7) 100१ ९/४ 1५८ [ली 11, प८्ट्ग तट 10 101, पाल, 0 कष्या } 150 धपते

) ^+ 0 [ध स्प्लाह पष्प पा वेठाते]॥"8 (९ 116 727 1१0 ¶?1 द/ तवव पप्र [॥\८ [८्ला कृणोपष्ः ग्ेणह (1५ न्नानृहिह+ ४5 वऽ दजोफालोाणठाः तो5ना8ऽ१९8 ५,1 10५ 1 सतता पट 1९ 45 ८६ दत पाति घाट छपा [ष्टस्लातत्त्‌ पो पाए हत्ष्ट क{8.) [ण ध्ठा$ 0१ १८ ल्छोापोलाप{च्प [१९ पण एला [08 जा पषट््नपा$ १1९ वूर््ाष्ला1\८ त्कपवूद्ज जा कूर. कीत ल्कफालोध् 10९५९९१९, 45 (एष्ला [तपु 1 एषण प्याह ताल फाऽशणह {९२८८ 1 एल पपा ]ृ:\८८6.

¶16 लप [र्णा जा 16€ (ाफपोग्तप १७, होष्ल $ (णोमा णत्‌ पो 1118 -[िषतार्‌ ववद -47111011१06 0 बरवत १1 दद्व्ता तूवह् 1५ १८ एषि ताल लोप्मणवलृ९छ पात्‌ प्र 42) 10101) काद 2९० लपतत 15 लात्तालेक$ पादो, {प्प पधषठ ठय प्रातटप ाला८्८ < पृप९ कलो जि परए 114101१ प्त्वाटर्प्ते प्ताफ पात्‌ कशषल्तप्तोप्णु$ 1106

(1) 1.4, 50,161,110, 14}, 174, ४१.१५, पका प, 97, 155

>\+11 { 8१५ 11 पो५ एत्6 स्पपाण

2) (4 1६९०२।, 21५०११९ 11, ९} ९1

म) ^ उरा 1 (क्कणाप्वृह ठा 16 1.1 तला ¶नु, [र 6तेप्रतला, } 158

3 =

र्‌

(नप्क्ति34 शि पी, ति ३, " {1 011. 3. 7

6स्ा\ {ता तष पत्त 1 + 1 [दन का ५१५ {तार + ६.६ [तित पष 1220 पिना वा १. बाच, 11 1111 1 1 ५९1१ [1८ | पा परोहा नभष 0) [4 १) 3 +) 3, ९11} सपान पप्य तपप एका कक क्ष्ण १, 11) {ठ प्‌ पाह (त्प पात 1कृव्करो3 [[ / , 114 1 तत्प (ललीत पन्नू कनि पक्ति (ल १0 {र्‌

८1 ६९6 6,

श्रा लह एर्‌ 1 (षा, 0180 पमन [ता [एप दमात्‌, ४५0 तष्प्वल्त्‌ (का पहल वपो 6नटष्८( (क {€ ‰[4 {6 [ता कर त्वाा (ककिदत, [ष्णात छा पाल), धान [प्लत व्पोपता 01 १८१ 1१ वाया बाम 0१ 1116 (का पात्‌ पपत पा [+ 17.४6 10 2०८ {१४८१८१८ ५५८ १८८१/ +

ए९ [पत्‌ [ष्ठ वलााक्ि८ दुलााक्णरुक कान 59 जक तच्छ्छ्प्राट 0 एषा पमु ना( ८१८० एरद्वापापहु भव पए8ात्‌द, 1८3 णणाप्ट पाट [जल्‌ ता (6 कृलाातन्‌ ता धा© फपततात धा लावान पनाया 0 {५ ©त ०६ पकनर दलप ५4 70. 18 धापञ एला 1८८

01 ८०६ 1४8 @ष्टप् पाकृत पणा, 1 ४23 {४ प्राष 2 दाध्यलप्‌ शवाघ्ला ४6 [टला ६८९८ व६८८६।९९ 819 171607101९॥€ लपु घा€ 98. 15१३ [द्वु] वटर 07 16 ऽप्पतल्ा४इ ०१ ४1९ [150ङ़ ०६ पपा (६ नात्‌ २00९९, पप्र पप्पू 18 076 108९ 1९016 ध€ (ठ, 067९0 0881016, पणा ६16 [161 ०६ धा तणा. 168१०८९व एग्ठणड षरठ एष्छा कृषस्व वा = एट्टणालपात्र एप्वका8 प्प पट 0००6७, 6थात्‌त्ध्नार्‌ ४४९ ४९६ कणत (ठणापलपत्था क्‌ 08४९ 8180 ९लाः पलप ६९त्‌, 11676 0881016, 19 ४96 0६68,

1४ 18 110€त्‌ एण इष्पतहपषड पट पऽण 0 108, एन ध्रटणुन्ाङ्‌ पधा वभ एपपय9, फ0पोत्‌ 870 118 पऽभपप्‌ पप्र पला 8{पतो९8 ध्प्त्‌ एल]द०्पाट [ड गणृष्टमतप्र८९,

11 17160.)

५६०९6८0 10, 1940 पया कपाछाः पति 02

(1) 104१० वनवा इ०्तदद = लता, ११.१११... (2) ^] 1913, 59.281

) श्रीः} कारश्मीरकमहाकविश्रीजयानकविरवित्तस्य

पृथ्वीराजविजयसमहाकाव्यस्य

विपयाघुकमणिका प्रथमः स्मः

विषयः पुठसंस्या लोकसस्या भह्नलचरणम्‌ १-५ फविधशेसा खलनिन्दा ... २-१२ ६३० कान्यस्य रवनारेतुः ... "= १२-१७ .. ३१३५ प्रहमरुते विष्णोः स्तुतिभराथेने ..„ १५-र्८ ३६७४ पिष्सोः सयैस्योपरि सणिनिपातचरनम्‌ ... २८ ,.. ७५ तदानीमेव खथैमरडलादेकस्य तेजसः

एधिव्यामागमनम्‌ ... ७६ तेन नभश्चरणामाश्चर्यवणेनम्‌ ... २६ ... ७७

द्वितीयः मरम

खयैमरडलादागततेजोमयपुरुपसुद्िश्य

ससुत्मेद्ः ५8 ,.. ३०-४३ १-४द तस्य चाप-दरिमान नयानामायाच्तैररेव

प्वादमान प्रति नामधाति ,,„ ४३ तस्मे फेन फेन देयेन रुपेण ष्ठिः पि प्रदततै

तदुखे्तणम्‌ = „^ + ७४-५० ... ४५६६ विष्यना स्लेखखविनाशाय पूवरस तस्य

खभ्रधास्वदुरेसयम्‌ ,„ ४० ६७

[1

4

(पद्मा प्वभएपाा8. 071, एण्या 5958, न्प्ः१ (६४८४०18) १९८०६ 0 (दप [07028 ८0001665 (888 19 [षा प्र८प्ुषिः पात्‌ १६1 688 तध पल 1पडला- ०8 ०६ ४. $ 1030 रपव 1226 _ हा पात [९ त्‌1्1"६6 18 6८ धपय षहा 7 (7686 वलल्पफरटइ, पात्‌ ए्10प् 8 71९1070111816 4678 €प्द्तादत्‌ पर {10 2180 2166 पाध) फ€ कीत शण कलाः 80९९8, ४0६ 17918 कत्‌ ६6 लिपु वपरठान 103. = प्रप €शावल्णनङ छनः ९९0६८४७ 88 फल्‌] ६6 फण 15 एकक 0

€} 66०८७,

&प > धना्‌€ एष्‌ पाड लात्‌, क्क षृाक्वपषा पकः 81198 89708, 10 = 8ध्टप्रा6्त्‌ 107 106 ववा ९१९४ ८० {€ 8 शा {06 [णाः 0 ८6 0९्व्ट्प्प (गध्र, ८00, 0 16 [1686६ €ताप्0ा) 18 0886, द1ज€8 इप्रााषङ्‌ 0 {16 (०0४6015 015 फणाः [0 06 छण 0 102

7 ०1/¶ 41514८0८ 5०८२८४१/ <

57 # प्लाट दल्पल्मन्ष्ु कणत 81010 9्८्०्०४ 9 एव्र }08 206९681078 धटो प्रणाद छन पए ६8पत८ए. 1६8 रशृप्ट्‌ {0 पृ€ पठा {06 610 धि०ा प्ट पातता6€ धल ल्ट) व्ल 4 7) ६0 ६6 ©णत्‌ प्€ करन वलया 4 10, 18 पऽ इल 16०४

07 ष्व्ल्छपप 9 1६5 &९ 1000८, 1४ 08 {16६ पद > (तल्‌ श्वान 6 छल ५८६८--१९६6५४1 7719 1८०६८ पारपद्काा 8, 18--प्?५ 1161115 १८७11४1९ {0 पल = ऽध्पतथाइ ०६ धल [ड्णङ 0 पतप) 48 8; १00९९, पा प्फ 18 1676 | 7६6 ६0 1681016 106 (टस, फ्हालएला 0881091९, 6 06 ०६ 6 तठण्ालाप्पक. 1\९8०य््व्‌ एगलठण§ ७४१९ 0660 ए170४६्वु 71 = एलका पाए एधसु६8 छा 10 र< 100४0४68, 6०४०२ ४४९ ८४ पपत घी (ठफपला्प्‌ पदए6 १180 एषला धर्लफक6त्‌, 16९ 088101९, 1४ 16 16६९8,

[६ २6 10९त्‌ पम इत्पतला ०६ (06 ऽयक णता, एरपपलपार्पङ्‌ पाप कप, ए0पात्‌ 50वे पाऽ करणा परर्मप्‌ 1 पहात शप्ता कपत्‌ लेलन 1४8 पणुवा ९९.

111९7, ८८०४८) 0, 1946. 0207157 तापाः प्त 071

{1} 1. ९८ ह्व ७०८९१ @दा५वा, 4711 पपत ८८) "41 1913, [४ 2:59 281

थीः का्मीरकमहाकूबिश्रीजयानकविरचितस्य

पृथ्वीराजपिजयमहाकाव्यस्य

विपयाुक्रमशिका प्रथमः सर्गैः धिपयः पृएसंस्या शलोफसेख्या भहलायर्णम्‌ १२ ,„ १-४ कचिप्रण्सा यलनिन्दाच „= परदे रू, ६-२३० काव्यस्य स्वनादेतुः ... = १३१४ ,.„ ३१३५ ध्रहमरृते विष्णोः स्त॒तिप्रा्थने १४२ ,.. ३६७४

विष्णोः सर्यस्यापरि दृष्िनिपातवणीनम्‌ ... २८ र, तदानीमेव सुर्यमग्‌ डलादेफस्य तजसः

पएूथिव्यामागमनम्‌ .. स्ध्ठ ७दि सेन नमश्चराणामाश्चर्यवरनम्‌ ... २६ ,.. ७७

द्वितीयः सर्म सू्यमरडलादागतेजोमयपुख्पसुदिपएय

समु्रेत्ताः ५६ ३०-४्दे ,.. १-४द तस्य चाप-दरििमान नयानामाया्तैप्रेव

प्यादमान प्रति नामप्रा्िः = ४द ४४ तस्मै केन फेन देवेन स्पेस पि पिः धदर्चं

तदुत्मरेप्ठणम्‌ = „^^ .. ध८-४० ,.. ४५-६६

पिष्नः म्लेय्धिनाशाय पूर्वैर तस्य ख्रधार्वदुत्मेकणम्‌ .. ५० ... ६७

( २)

धिषयः पृष्ठसंख्या

समस्तां भि निष्करटकां विधाय तस्य भारुकरमर्डलमरफ्सिवशिनम्‌ ... ५०-५१

दीपकानां तद्धेश्यानां चैनम्‌ ..„ ५१-५४ शरणागतेभ्यो यद्धनं तैः भदत्त तस्य भूयो वृद्धिवरानम्‌ ... ५७-५४

भूमेश्यादमानर्वश्यानां रजधानीत्वेन चरनम्‌ ५५ अस्मिन्वने वाखुदेवाएभिधराजोत्पत्तिवरीनम्‌

तृतीयः सर्जः चाखुदेवजन्मकालवरनम्‌ ,.. = ५७-दद तद्राञ्यकालवणेनम्‌ ..* ०. ६२-६७ चासुदेवयग्ोषिस्वृप्तिवरनम्‌ ... ६७-६€

चतुर्थः सर्भः चाखदेवस्य मृगयावरीनम्‌ `, ७०-७द तस्य धवलगृह्रवेशः ... ५४ तच प्रजुसदेवपुरुपदशैनम्‌ ... ७६-दर तस्मिन्नानाविधमुस्परत्तणएम्‌ परते राठः पादयो्यलिकापतनम्‌ .„ ८३

शालिकादशैनेन विद्याधरोऽयमिति निश्चयः विचाधरस्य निद्राभटहौ शुलिकापतनसन्देदस्

गुलिका ससुत्पे्ताः ... ८७-८७ रापो गुलिकाध्काशनम्‌ 29 ~ 9 विद्यावरस्य शुलतिकाप्राधिः $" राजान प्रति वियाचसेक्तिः ... ८८६०

विद्याधरपितु. शक्म्भरस्य तपोभिः पाती. दशनम्‌ >

१11 ६. 9

श्सोकार्लस्य

६2४ \५०-५टः

७६-द० (1. (3

१-२० २०-३१ २९१ द८

- १-२७ २८-२६ २३०-२६ २६-४२ ४३ , ४४-४४ 8६ ९,७-*२ ५४ १५-५६ ‰७-दिरे

+ 1

(४ )

विपयः एष्सस्या तत्छुतगोविन्दसाजोत्पत्तिः ... १०४ तत्सुतद्धितीयचन्द्ररजोत्पचतिः ... १०५

तत्सुतगोवाकजन्म तस्य य्नोवरनम्‌ १०द-७

तस्य स्वभगिन्याः कलावत्याः कान्यङ्कव्जञश्व-

रस्य हस्ते समपर्णम्‌ „० १०६ तस्य स्यसे सर्वस्वप्रदानम्‌ ,„ १०८ वु कपु्रचन्दनोत्पत्ति गोवाक्पुत्रचन्दनोत्पचिः... ०० शण्ड तस्य प्रशंसा 5 .. न्य तस्य राज्राजत्वम्‌ ... १०६ तस्य महिष्या रुद्रारीदेब्या. पुष्करतटे लिङ्ग-

सदलस्थापनम्‌ .-. 9. ` ९९ राष्या स्ात्मघ्रभानामयेरिनीत्ववरनम्‌ ... ११० तस्या श्कमरडलप्रवश्च ११० चन्दनसटुतस्य विप्रदसयाजापसर्तनामधेयवास्पत्ति

राजस्यान्प्तिः ... ,. ११०

तस्याणएटश्तीत्यधिकशतविजयलाभः .~ ११० तस्य पुष्करतीथं दरप्रासादनिर्माणम्‌ ... १११

तन्सखुनसिदराजात्पत्तिः ... ... १११ तस्य पुष्कर प्विवप्रासषदनिमाएम्‌ .. १११ तम्य प्रतसा 9. तत्सुरविप्रदराजोन्पत्तिः... ... ११२ तस्य गुररजाघ्रायन्यक्ार दति नामधातिः ६१२ तद्रीयाःरवनुनम्‌ 4

नमरदराया छ्रनमदान्वविध्ानम्‌ = दारा मूवरजस्य शजर नुमध्वणाः ... ११६

दन्य सनारयुनम्‌ ~

३०-दर्‌ येद्‌ ददे २३२-२३५८ दे

३७ ६८ ३६

€० ४१-४२

\

छस्य ववसनेम द्प््यन -प्लवेन्द्रसय सदय ६६८ ६९६ ९९६

षट ।# यि २५४ ,६९ ६६६१ स्य मदद 4 | सतप्प ५९ ~+ ९०.५ इददम्य ससद ०५ ९५ १.९

चिप्यः 2 पृषतस्य पलो दलप निमे ९६९२. ५2 (3 [६ (३ "योपयनम १०५५ ७७१ ९१९२. ४3 (18. भसन (वरतम ००४ ९९ ष्ट [गिं ( ५०५ भर [३ (3 ५९ भवर ४०५ [१ 2॥ ¡8.1 (द * १९४ ५७ मस ५५१ ९९५. 4 1. पवय यमरत (९ धम्‌ ५०५ 3 ९९४ नि ६-० ५५५ ५०१ ९९४ ९६. ९६-५४ सम त्प्व्ति ६१६ मतम जरस्व ९६८१७ ६५८५० लर्ण (3 मनिस पुव ल्पे = ५४ | स~ सेट" " १९७ च्य षि) ९६ + दर्द ०० ९.७ सदस ७०४ \५० कु (अ | ९१९८ द, ५७१. १९८ <

€. 4

प्वेपयः पृचसरस्या तच्छुतगोविन्दरजोत्पत्तिः ... १०४ तत्खुतद्धितीयचन्द्रसजोत्पत्तिः ,, १०५

तत्खुतगोवएकजन्म तस्य यणश्नोवरीनम्‌ १०दे-७

तस्य स्वभगिन्याः कलावत्याः कान्य ककव्जए्व-

रस्य दृस्ते समपरीम्‌ ... १०८ तस्य स्वसरे सवस्यधदानम्‌ ,, शन्त गोवाकपुत्रचन्दनोत्पत्तिः,.. == श०्द्‌ तस्य प्रशसा „० १०८६ तस्य राजसाजत्वम्‌ -* १०६ तस्य महिष्या सद्राणीदेव्या, पुष्करत्टे लिङ्ध-

सहस्रस्थापनम्‌ ... ,.. १८६ रादया आत्मप्रभानामयोनिनीत्ववरीनम्‌ ... ११० तस्यः श्चकेमर्डलम्रवेशः ` ११० चन्दनखुतस्य घिग्रहरजापरनाम घेयवा्पति-

जस्योत्पचिः ... .. ११०

तस्याणएक्षीत्यधिकशतविजयलाभः . ११० तस्य पुष्करती्थं दरप्रासादनिमाणम्‌ ... १९१

तच्छुतसिदरए्जोत्पत्तिः ... १११ तस्य पुष्करे शिवभ्रासष्दप्नेमाणम्‌ ..~ ११९१ तस्य प्रप्॑सा > = १९६ तत्पुतविग्रह रजोत्पत्तिः... .. ११२ तस्य खुररजोघोरान्धकार दति नामप्रासिः ११२ तदीयाप्ववर॒नम्‌ नमेदप्या छअनमेदात्वविधानम्‌ = तदद्वारा मूलसजस्य शजेर

दुगप्रचश्तः < -.~ ११२

त्तस्य सेनावरोनम्‌ .. ११

्तोफार्छनग्‌

२१

>द->६

2०-१२९ भम २२ २२२५

३७ ३८ ३६

४० ४१-४२ ४३ ४९ ४६ ४७ ४६ ४६

3, ।&।

( )

पविषयः पृ्ठसस्या तस्य श्रगुकच्छे येव्याशापुकषेधामनिमौणम्‌ ११३ शययुजदुरभराजेोत्पततिः.. ,. ११३ तथशशोवरीनम्‌ तपुघ्रगोचिन्दराजोत्पत्तिः ,.. ९१४ गोविन्द्राजयशोवरौनम्‌ ... .. ९४ प्तपुघ्रवार्पतिराओत्पततिः ,, ११५ श्माधाटनगरपतेरम्बाप्रसादस्य यमलोक-

प्रापणम्‌ „~ १५ साक्ष, फौर्तियरोनम्‌ ... ... ११५१६ तत्सुतचीयैरामोःपत्तिः ... ५०. सवन्तिराजभोजरृतस्तद्धः ... ११६१७ यी्यखमस्य कानिष्ठश्नावुश्वामुरडराजस्य नरपुरे

विष्णोधमनिमणम्‌ 4.20 तर्युतदुरंभसरजेोत्पत्तिः .,. ... ११७ म्लेच्छयुद्धे तदधः ... ^ 49 तदञुजविग्रदसजोत्पत्तिः ... ५. तस्य फीर्विवणनेम्‌ ४; ˆ ९4६ प्तत्सादाय्येन मालवेन्द्रस्य सय॒दयप्रात्तिः ११८ वित्रदखजषुतपृथ्वीरजात्पत्ति ४.१६

तस्य यघावुचरश्चतुवादुरूपण चशनम्‌ ११६ तदूढार चुलुस्यवश्यानां एतसप्तकभमरःाना धः ११६

सोमनाधतीधरमार्भोऽप्नसघ्रस्थापनम्‌ .. ६२० चत्सुताजयराजोत्पत्तिः ... ..„ १२० तस्य 'सुद्टण' एति नामप्रसिचिः ... १२० मालयपतेः खु्टणस्य परायः „~ १२०

तस्कीर्तिथसौमम्‌ १२१

परलोकस्य

५५३ ५८५ दै ५७ भं

‰६-2० ६१-्४ ६५

६९- ६७

६८

६६

७१ ७२--७४ \७६--७४ \७६

प्प ८१ (~ पथ ६८८५ ८६८६

( ) विपयः पृष्ठसंख्या श्लोकसरया तस्य रायाः सोमलेखाया. पत्यदम्धिभ्यो नवर्दीनारदानम्‌ ... ... १२२ ,५ ६० छ्जयराजसुतासो सजोःपत्तिः ,,. १२२ ,.. ६१ छरजयराजयश प्रतापादिवरनम्‌ ... र्द्ध , ६२१६ छजयमस्नगरप्रतिषठात्तरे स्वपुत्रमणौराज सिद्ासने संस्थाप्य तस्य स्वगैमनम्‌ १४६ ५. 153 रा गजस्य म्लच्छुत्रासाय पुष्करस्य रदी- करणम्‌ ... १५७ ,,„ १६३ पष्ठः स्मः सनागसमेन्य,दिवणनं म्लच्तुपराजय-

ममनन्य 0 १-२० रम््य ससस्वटाकनिर्माणम्‌ ~ १५२५५ ... >१-२५ स्व दृनोप्ना (िवप्रनिर्ग्निमाणम्‌ ,. १५५ ... पफल दर दररादङस्ययोम्नग्य पतित्परन चरणम्‌ १५६ ,.. = २६-३० लद ददवम्या सुपार्या गुयत्रयानतिः,.. १५४६ = रम्यः सा्रहचगासिः ,.. १५७ .. २२३५ दत ररम्यु एनापरमूद गमनम्‌ ,,„ १५४७ ... २४ ०० १५८७-५ ,,„ म६-३४ नदना यवर नुव्यन्‌ इति दरूयप्तवा्चं 42 दम्या .., १५६ ,,. ४१-४३ दद र्दकग्नम्‌ 2५६-६१ ,,. ५३-५४ ऊय (मादि पद्तिवयनम्‌ १६१ ,, ४; नन्दान्‌ ,. ११-६६ ,, ५०-६ + १४ "4 2६ ४. ' (त 7 ,,, प्क 2. 1 ४९६. 2 ४५५ >~

( )

पिषयः पृष्ठसंस्या = शलोकरसख्यः पिष्पारिन्नदथा ४१५ ^ १७६१-७ ,.. पड भरतदु्तम्‌ 9५ ०. १७२ ५५ ६० परशुराम तान्त ,.. १७३ .„ ६१ कासैवीर्यवणेनं तस्थ फलयुरिरिति नामप्राति; १७३ ,,„ ६२६३ षलुरिचंप्यानां कलौ प्राचस्यवसनम्‌ ... १७४७ ... ६४ तेषु खादसिफनाम्नो रपः प्रसिद्धिः „.. १७४ .. ६५ तस्य तपस्विवामदेवाय रष्जलदमी प्रदाय सर्वा

भूमि जेत धस्यानम्‌ .. ... १७४ ,०, €६-६७ साटसिकराजस्य प्रतापवरनम्‌ ,,, १७४-७६ ,.. ६८-१०५ त्रिपुरीनगस्दशेनं लोकरप्तणे ... १७६-७८ , ... १०६१३

सप्तमः सर्गः

फदाचिदेणवणस्य पिरत क्रन्दितम्‌ ,.. १७६ ... मरीतले त्वै राजा भवेति गोरेशापः ... १७६ ,.„ ३-४ निकुम्भेन शापावधिमर्थिताया भवान्याः कलौ

समराल्यफालावधिरित्ति खान्त्यनम्‌ १८० ०५५ 3-७ एवं गतसेशयस्य सफस्ताप निवारयितु-

मभिल्ञापः ४५ १८० ,„ प~ योगस्पृद्यया द्िमालये भ्रति राः प्रस्थानम्‌ १८० ,„ १० फुमारपालस्य दौदि्पालनम्‌ 9 .* १९१ सुधवायाः खुतस्य खजनकस्य श्िरश्देदनम्‌ १८१ - {2 तस्य स्ययमपि निगमनम्‌ (= कुमारपालस्य स्वानितके फुमारर्णम्‌, (५: .. १४ सोमेए्वरफतः करूफरेन्द्रस्य वधः „.. ८१ १४ कछपूरदेवीपरिणयः ४६ „= १८२ + ६६ सोमेश्वरकधूरदेव्योर्भिधः स्नेदटवणंनम्‌ १८ ,. १७-१८ उभयोः स्वप्नदश्चनम्‌ ,.. श्यम्‌ ०० १६.२१

( )

विषयः पृष्ठस्तेख्या स्वप्नसिद्धेः सतिप समय इति ज्योति्रिद उत्तरम्‌ १८२ तात्कालिकी भ्रहस्थितिः ... १८३८४ ल्योतिर्विदः सत्छततिः ... ,., १८० गभिरयवस्थावणैनम्‌ ..“ ... १८५८-८७ पृथ्वीराजजन्मसमयवरीनम्‌ ,, १८७-६०

शर्मः सर्गः

एथ्वीराजजन्मवणेनम्‌ ... ,.. १६१६६ तस्य नामकरणम्‌ ... १६७

तस्य वाल्यकालवरेनम्‌.... ,.. १६७-२०० सोमेष्वरस्य छितीयपुच्रभ्राततिः ,.. २००-१

सोमेए्वरधातुर्वित्रदसजस्य मृत्युः .. २०१ पिप्रदसजसखूनोरपरगाङ्गेयस्य स्वगैप्रातिः - २०२

पृयिवीभरस्य तदयुमरणम्‌ -.. २०२ मन्रिभिः सद्य सोमरषवरस्य सपादलप्तदेश

गमनम्‌ ४४६ ... २०२२ दधूम्दन्या श्जयराजपुरीपरवशस्तेन

देशम्य सेपृगीन्वपावनत्यध्रासि, २०३

शु वव्राक्ान्यनद्ेवीरृतयो. करमशः कुल- कलिन्वि कलदृशात्रकत्वच ... २०३ श्मजयममनगर्निमीगौ व्रयनायादयनकदेव-

श्लिषा "** २०३२-५ स्यायद्यररम्य म्यरीगमनम्‌ .. २०५११

नवप सर्म

[श गणन ४१ गाल श्राररणुम्‌ २२२ द्द मनस्य रष्यनियक

#* «य

न्‌

* | ५३

२३५ २०

# ४२-१

१४ २६४ २१-४ ४६-५ ५३ ५४ ५५

‰,७-५६ ५१-६० ६१-५९

६२-५१ ७२-१०५

[#) केव ~ पम “थे क्ण नकेकनककै श््येन्कीच्छ ५4 + + ^ ०१४ ५०१९

| (1111 1 0 क~ {~ (द ५6

दसद याम १01 धराद सम द्रम्‌

(१ + एष्यसि 1 दारवाप्यादलतमु ,. [१ शर वदमि शारवयमारद्राारर [न

(4 गददसपस-जस्य पृर्प्रीसासममीपमारमनम्‌

गुगवा

* [न # + म्यक ककष दर ष्ट्र >\ 8 2 (,) ।+२१५९) 11 रपरा ह~ = ` 4१९९५ 4 €" ५०५ + 44 ५९, गदर #

रै द्मामः सगः एुप्यीरयस्य सोदना इत्या ससफम्यानां

1.94

रासाटुगयः ध) मानारयसनम्‌ ४६

शुर्ुरसाम्नि दुमे

पृष्दीसजस्य यसराय ति्यमनम्‌ तस्य सन्यदगुनम्‌ ^. तस्य रारपुरावसोधनम्‌ ... पिग्रदरालयपुध्रस्य एापि पलायनम्‌ ..- पृष्वीराजटतयाद्वयधः चानां पूरं श्ु-

सजमाघ्रा सद्ानयनम्‌ प्रा्तविजयस्य तम्णलयमेरनगरे वेशः ... गर्ऊन्देशाधिपगेरियरनम्‌ तस्य पृष्वारलसविधे षटतप्रेपणम्‌ =... दतदर्णनम्‌

>०८१-४५२

मानारजुनस्याधिसेदरयसनम्‌ २४३

२४३

८२-८६ २८५६-० २५०-५१

२५१

पतला

२-२१

६४-२४ २६८४ ४४-६४ ६५६७ ध्र

६८-७४ \५५-८२

८२-८६

३५-द६ 2३७-रद 2६-४१ ४२

४२-ध८य

५८

पुथ्वाराजविजयमदाकरास्यम,

प्रन॒म्िताधरपरति( 7) [भान] भानु- वल्मीकजन्पा कवितावता[गः] [सपातुवा य]; परववन्त प्रत्र मनन्तरं दारारथिम८ "जृम्भ

च्चुम्वि[तिानामनुनिद्य]ए्ानामनु ितानामथोनामभिधयानां

सतूनां प्रतिभाने 9) प्रकाशन वांल्मीकरियुप्मात्रचन , तमवान्ल पराग यितुं वाल्मीकि" ˆ ` "ट. यो(1.10) समोत्पत्ते पूर्मव गमचख प्रवद्धवान्‌ पश्चाद्रामोस्फुरत 8,

[पद शं [नतविटिवं पु 1)राण-

द्रीपोदपि वेदसमुद्रमघम्‌ .

नभस्तलं व्याकरणग्रहमणां

काव्य व्यध-- प~ 1>ोबोव्यात्‌

दश्षनान्येव पट्सख्यत्वाटतवस्ते[पा] त्रिदिव स्वग [विसः]द्ानाम तेपामेकत्र निवा 13)सात्‌ पुराणान्यवाष्टाद सख्य तर्रीपास्तपा[ पिम्‌ तेपां तत्र वर्तिद्वात्‌ व्याकरणा( 11)न्यव नवसंख्यत्वाद््ास्सूयौर

यस्तेपामाकाशं तदेकमु - त्वान वेदा समुद्राच्च 15) [हल ख्याता ` तेषां मेधं वधकं यो महायारताख्य कान्यमकरोत्छ व्यासा 4 रच्तत्‌ 4

असलय- (156)

[1165 17 0 €त्‌ [ष््ुर ॥011550 1

चित्तरयः कि 9 ^ रयन्‌ अन्तभौवितख्य्थोत्र कराति. वेदवत्सत्यं रामायणं चकारेत्यथ त्रिसष्यत्वाचच ्रय्य( 1)लुकरणम्‌ . अतोस्माद्धेतोद्धितीयो मुनीन्द्रो व्यास

1 36 शुदि १5 वल्मीः 3 1816 दिगिनषटि९ ! 215 न्नव 5 19 4 ग्यपालया्नि म? = (0 38 चय 1५ प्प्ण] 15 अम तते 0 +{8 "निष

पृथ्नीराजपिनयमट्ाक्रान्यम्‌

स्कविविषया गालीदैो ते स्वात्मानं 14} नियतगुणं प्रकागयन्ि . मृ सभास्िति विद्रत्ससाय गालिदानं येनव तपां नियतयु(1 15} णएन्वद्रकागर-

नाथम . विद्रवं कवित्वं चक्च समं * ˆ ˆ ˆ श्रवा धिदुषां ५. ल, २५ तस्तपां परिडतत्वाभावः प्रकटा सूवति 8,

निधानद्ुम्भानिव भरं 017) [खलोय]दुत्साच्र कवीन्विधाता . रातां पिना पुण्यवलं करोति तिरोहितान्मेत्सरिद्रपष्णसर्पैः ८415)

भूमो राज्ञा - ~ विना पुस्यरहिताना राज्ञासयं खलः कर्व स्तिरो- दितान्करोति च्छादयति (1 15) कि छृत्वा मत्सरिण॒ एव छृप्एसर्पसतेरत्साय मत्परिणब्चोदचितरेय्थैः . क्था विधाता निधी(। 20)न्कृपष्णस्तपैरत्ताद्य ति रोधत्ते [विना] पुख्यवलम्‌ . अयमिति प्रयक्ञनिर्दृशः खलत्य कवितिरस्कारं (॥ 21) स्त्सग्रच्छाद्नामावाधः 9.

विद्रान्केर्यो िहिताञुकारः ~~ --~- [गो |पयितुं यतेत . ¢ वैरायमाणस् वराद्गनाम्य- म्सख्यं किं वपेवरः करोनि

यवि -- ~> [प्]८2) *1*“रिडतत्वं गोपयति वगङ्गनाभ्या चर सवप कुरे द्धिवपवरेष्लस्टस्सल्यं तन्मध्ये प्रवेशं किं

15 श्लग्ना ५15 नूर्न 2 १४ ग्य १० "वन्‌ 7४0६९्‌ प्ता + 11१९ 13 1८ ममवतिदते? 2 [ब पधक? ¢ 15 नद न्न्नयेो 2 7 क्त्रिः 1८ प्रपवलय परितः 15 ५४ (1. 8 ‰5 "तानः 9 3{5 "सि" 18 1६ निल युण मोप"? २9 ११३ 1.5? पि

| ~ = > ४९ धानि पान प्प पोत्र 11 3 न्म

प्रधम" मग,

रे छदयितुमदनार्पमभिन प्रय्यरढद्वनाप्वये

फरो( ति यथास्वं णः दय छद्ेपि कचिन्य लम्‌न दति वान्पयम्‌

लमत तथा चिद्ठन्पारिन्यं वैरायमाररिपति शच्ट्वरन्यायि, . पर्दा यप्रवरम्तुच्यावि( ति काशा.॥ 10

कपिन्वपाणिढन्यतव्द्रवन सरररती सिन्धूरिव व्रद्रत्या . पत्र पयृपमयो ग्सोय( 4)- मन्यत्र मात्सयाधपाल्मकारयाः नटीव सरस्यनी काचिन्वपारिटन्यर्यण्‌ सटद्रयन प्रवह! नि यस्या ग्सरस्वल्या ण्कय्र भये वाविद्यमृतरमो भवति श्यन्यत्र माग मल्मरधिपर्प , परिटता (16) सत्सरप्रग्ना शयथ सरस्वती नदी तटद्रयन व्दति ।| 11.

गुररममृद्धपयुप्रेणनीयं(८ 7)- ¦ स्एरिः परं पत टपराण्यपतः . वरिचाग्काक्ते तु सरायभावः

प्रजापनेरपितते पवीनाम्‌

गसः (५) पाणिदन्याहिभिस्तमृद्धोपि नधाद्यपन पुरवा वरवा- न्मृसिरचिढन्वेवलयुपतरेसा( फोनीय. पिचर चातु वरयाद वततव पपरा , विक्षिनिजन्तृ. , [प्रजापते रक्ता [विचारया] एयर फन [छोय पव परस्य.

1.1

1}

हाना; प्रजपितप्रह्मणश्च सतनम्मपतरम्‌ पड्म, उपलशुपेनसाय्‌ पिएण वारस्य रयारस्य पतत्‌ पदी

{111 )फःरसादर्नय टि दसामा साष्ासकरुचि(। 1 पोतम्‌

# 47) ५.८४

( ॥.१ ते टपा सद्रयूण याननय्‌ | [त सपु गपाद्पए्र वृ्रापरासः 1 क्ष काक्षा [प ७०, कः 4 „पो, % ५, सतार पद 1१ + " ०» ४१५ {३ = १,

¢ कक+ 7१६

यन्‌ग( मोलि [नना + १.7 1. ४५

1 1 ¢^ ^ * ^ षै सोम्या अप, गलसत पलि तरमु पातवा

+ सिक (णेन नावो वव वन रेव [इन्द्रा] गन्नेतगि्नण न(1 14) शु देष्टः प्रस्यान॥ 1५

त्रिणाचने मन्किभाग्तीनां णद्धापि पाणिटित्य( 1 गुणा मग्यंः , [न जनिष्यते भम्म निणद्धिकाम-

रपां टि पातवच्यतयाद्टूनानाम्‌ सत्कविवाचां शोाव(। 1णने उपन्करार [शुद्र ]पि पागिदन्यगुणा योग्य. . द्यत्र दष्टान्तमाद पचल्येनोद्धूताना - (णेना शो --- दनं ्तिष्यत. पातव्य जल भम्मना निप्रन यथा व्याञ्गतामय प्राप्रोति तथा स(। 21)रसमपि काव्य [प]रिटतो [परन्यन्नेनपम्क्य[स] 4 "थ 1५.

परीक्तकाणां ८.22) रुचिमाकलस्य प्रकाशनीयः कविना प्रकपः .

असालिकां [हि भ्रकृति विलाक्य तीच्खोभ्युपायो भि?]८ 2.)पजा योज्यः

1 25 छा. 2 +8 मघ्िनिन्तुम" द्वेमरेततुः भप], छप फाधर एलाप्८१ प्०४९ 2 25 शित्ति 4 75 प्र ८० 1८ प्रात^] 15 9 15 16 पण्यानि तरेव £ 6 18 1६ योच्य्‌ 00६1 17 ४८९८ चपते दा ?

16 १४ जलाना प्योधनाय सन्न 8 115. काव्य 9 218 का

परधम; मर्गः.

परीक्षकाणां युदि धिचाय कयिना निजोदरैः 0 %५*)रयस्ता;ः काल्यं प्रकादानीयमिति निस्सवयां प्रकृतिं ह्र तीरणोपमो ` धैगरन प्रयोल्य. . प्प्रयत८ 1)नानां सचि. प्रतीतिलभ्ये- प्वयेपु नास्तीति मया ते तेवोपन्यस्ता रति सूचितम्‌ 15,

परिडता(८ 9ेनां कदिरित्यसाध्यः करीज्यरोयं यदि शा्वतस्स्यात्‌ . स्युरेव विद्यामधिष्त्य दतीं तन्मोक्तल्मीपरि(८ रम्भयोग्याः

श्रय कविरस्तीति परिडतानामसाध्यः कर्णल्वरो नित्यो यदि भवे- त्द्धियामेवं (1 ) दृततीमधिकृत्य मोक्तलदम्याः परिरम्भे योग्यास्ते भवेयु. . विद्यावन्तोपि कदो मत्सरान्मो्तं लभन्ते ₹(;)ति तात्पर्यम्‌ . येपां चा- साध्यस्साधयितुमशक्यो वरस्ते दृतीयुखेनाञ्ञनां प्रवोधयन्ति 4 6) | 16,

ज्वलन्ति चेहुजनमूयैकान्ताः

किं कुवते सत्कविसूयैभासाम्‌ . महीभृतां दो्शिखरे तु रूढां पाभ्व(“7)स्थितां कीर्तिलता ददन्ति

दुजना ते सूयेकान्ता. सरीरं वियुधानामकान्ता '्ररञ्जकाः परिडि- ऽ)तद्िपां कवीना दोपारोपणे साम्याभावात्‌ ते काव्यं श्रुत्वा यञ्ज्वल- न्नि तन्महाकविरविरुचां कि) कुन्ति कवीनां फीत हन्तुं शच्छुवन्तीत्यथ. महीभृतां राज्ञां शैलानां मुजश्षिखरे जातां की (.1५)- त्तिमेव लतां निकटस्थितास्ते ददन्ति . दुजनसनिधानात्कवयो रातो स्तुन्तीति तासर्यम्‌ . सूर्य८ 11)कान्तोपल्च ज्वलन्त. सु्ौशुस्न ग्लपयन्ति किन्तु पवेतानां पुनलेता दन्ति 17.

116 श्त्र्षं ? 2? {6 २१४० बि परप्दुष्ते प्ति 9 पार, > पश्वो 1 {6 “म 5 24६ दति 6 ४, सतत

पृथ्वीराजवरिजयमहाकाव्यम्‌,

मात्सथगर्वो 0 1%्करमूरिसरष- व्याजिद्यताचापलदूपितापि , कवीन्टरवाक्चन्दनकन्दलीयं

स्वाभाविकं मुञ्च(119नि नाधिवासम्‌

1त्सर्यगर्वेनो (क €. = ९.८. मात्सयंगर्वेनो्कटां ये सूरयम्ते एव सपौम्तेञ्योजिद्यताचापलाभ्या दूपि- [4 (५ 1.० ~ > ता(1.1५पि सती कविरजाक्तिचन्दनलता स्वाभाविकं स्मगन्ध्यं त्यजति . खलाः कान्यं दूषयितुं शक्ता ३८ 1ॐ)त्यथः 18,

निचेचते सन्मंसिदप॑णनां

तेनैव सावः परिशुद्धभावः . विभाव्यते तेषु गरदात्पसं(.16)स्थ- मसन्ननेर्दोपमयत्वमेव ॥।

श्रंसञ्जनैरादमसंस्थं स्वकीर्य' दो पमयत्वमेव तेयु सञ्जनेपु८ 17) यदि- भाव्यते दश्यते दुजनास्सज्जनान्दोपमयान्पर्यन्तीत्यथेः तेन सञ्जनविपय- दोपमयत्वद॥ 1५)गनेनैव सतां मरिषदर्षणानाभिवं सर्वहितं शुद्धत्वं प्रति- पाद्यते . शुद्ध वर्षणे द्यात्मनिषठं वस्तु (1 19)दश्यते अयमथः दुजनास्खं दौधं सत्सु यत्पश्यन्ति स्रस्मानेते भाव्यन्ते उति यच्छ द्ुन्ते इत्यर्थः तेनैव(। 20) सतां शुद्धता प्रकटितां भवति शुद्ध एव द्यशुद्धस्य विरुद्ध. 19.

गुणिषु लंल्यं सुजनस्य या८९)[ वत्‌]

(षि षी पं

सनो( १२) [गुक्पु यावत्प]रिमाग्प लौल्यं श्रद्धा तत्परि[माणमेव]

{ ११६. ग्न“ + "१ (गर्भनागन्या. 3 #{- मन्म, {8 शि

2 ४१६ न्म्य स्वति (षयुः. ५१ क्प,

प्रथमः सम्‌; .

& पलस्य लैल्यं सेषविपयं भवति (29) --* ˆ“ "` ` "तासम्‌ सूर्यो यावन्प्रकारायत्नि तताधिफ तमभ्तिरम्कराति 20.

दाप 2.2) रुं वरा पुरुपः परस्थं यथा पिधाय स्वरगतं पिधत्ते

फामं प्रकास्यापि परस्थिर्ते तं प्रफाशाय८ ॥)त्यात्मगने तैव

` गणा वा पिधाय च्छादयित्वा पृररवम्ने स्वगं पिथ्रने यरा र्णा वा प्रर्द्रय म्ब्रात्मनापि नं प्रकटयनि. ने फलयन्नि नग्याग्तु च्यादटमन सना-

0

गू ग्थान( यना. रे प्रमा नप 7 सन -

षि (~)

07;

पुध्वीराजविजयमहाकान्यम्‌.

मात्सथेगर्वो(.19)त्कटमूरिसर्ष- व्याजिद्यताचापलदषितापि , कवीन्दरवाक्चन्दनकन्दलीयं

स्वाभाविकं मुञ्च 1ॐ)ति नाधिवासम्‌

र्सरयमर्तरनो (4 2 (= < = ~ ९८

मारसयंगवनाक्टां ये सूरयम्ते एव सपोम्तेव्योजिद्यताचापलाभ्या दूपि- ता(। 14}पि सती कविराजोक्तिचन्दनलता स्वाभाविकं सौगन्ध्यं त्यजति खलाः काव्यं दूपायितुं शक्ता 34.15)त्यथ- 18.

निवेदयते सन्मशिदपंणानां

तेनेव सावं परिशुद्धभावः . विभाग्यते तेषु यदात्मसं(1.1५)स्थ- मसज्ननेर्दोपमयत्वमेव

[> $ ५, [4 = श्रमज्जनैरात्मसंस्थं स्वकीर्य' टोपमयत्वमेव तेषु सज्जनेपु८ 17) यद्धि भाध्यते द्रश्यते दुजनास्सञ्जनान्दोपमयान्पग्यन्तीव्यथ. तेन सञ्जनविपय-

| 3 [ऋन्क. [+ (^ (4 [>| दापमयत्वट 1४)शनेनवं सतां मणिदपणणानामिवं सवद्ितं शुद्धत्वं प्रति पात . शुद्ध वर्षण द्यात्मनिष्ठं वतु (1 19) दश्यते अयम्थ॑दुर्जनास्खं दोषं

मत्सु यत्पश्यन्ति श्रस्मानेते भाव्यन्ते उति यच्छबुन्ते इत्यर्थ" तेनैव(। 20) सता शुद्धता प्रकटिता मवति शुद्ध ण्व छश्ुद्स्य विरुद 19,

गुणेषु लं(ल्यं सुजनस्य या८2।)[वन्‌]

+ --- «~~~ ---- «~ ~~~ ~~ `^ - --- + -- <~ -- --~ ~ ˆ^ ~

सता 2२) [ुरपु यावत्पत्मिगी लौल्य श्रद्धा नन्परि[मागमेव]

१४१. ग्न

= कम नगवन्ति कर गन्म, 1 शुदि"

2 ११६ = = भक (क. 3१५ र,

धम्‌; समः, ६.

, सवसय सयं उपमिपरे मदति 4 "रो `` ` “` `" नात्पयेष्‌ सूर्यो 7 ररवतपयति सवानि समन्तिरससानि 20.

दाप८ ९५२) रसो वा पुरुपः परस्थं यथा पिध्तय स्वरगत्तं पिधत्ते .

पाम पररास्यापि पररिधनं तं प्रफाय( स्यात्पगनं तय॑व

परर रोप गणं दा पिधाय ल्वपयिरया पुरपन्नै स्यगतं पिधत्ते यया शया परित सें टापं यण पा प्रफदीष्टय स्वात्मनोपि तं प्रकटयति. ष्पयमन` परनिन्यया( ^) गतार सलं फलेयनन्त तस्यास्तु ल्सादनेन सज- नम पररारएरतुरग समरप 21,

बाग्देवनागभेश्र( ४रस्य त्रिया- स्थानेषु सोपानतया स्थितेषु सारिलखवियापरिचारिकेय- मनन्वयै नाम रजः प्रमा८^ 3)

सरस्वतीगभोवानस्य सोपानभूतेपु चतुर्द्तसु धिचासु स्धानेप्िय साः रि्यविथैव परिचा( 0) रिप्ननन्ययममम्बन्ध विमृत्रणमेव रज प्रमां उद. श्ररसयति सादस्याचगमेन चिनाम्धानपु प्रवया. 7) कड सत्त्यते द्रति सादि व्यप्र, फतच्य त्यनेन निजोदमस्य सफलतां सृरयति कवि" (५) ..%,

साधुः प्रमादास्यजति स्वभावं रबलस्तु नारोटति साधुभावम्‌ निगेन्धतापति प्ति चन्दनादि

सा( रभ सघरते रमोने

1 पित्त षार कनपू रा राद्त्मोर ला पादह रर क्ट

पावलाः 1.1 "म 1८ पता ६, व्यत्त 6 शह ^ [९ प्रत्‌, 1३

२० प्वीरजविजयमहाफान्यम्‌,

प्रमादोनवधानेत्तत्यमरंः . ततो दतोस्साधुस्स्वभाघं स्यजत्ति साधुखा- त्पततीत्य( 10) भैः खलस्साधुलं नाधिरोहति जलादिद्रव्यसंसर्गेण चन्दनादि

गन्धरद्ितं भवति लशु 11)ने पुनस्सोगन्ध्यं संक्रामति 28. मा गादिवं दुमतिराप्तविग्रो

वेद कनेन्यमिहापि लोके (412 खमुन्पततन्मां तिमयस्सपन्ताः स्थत्तपि जानन्ति जातु यातुम्‌

वियाप्राप्त्या स्वरेप्राप्निरि८ 1 )ल्यागमः प्राप्तविय. वल. स्वर्ग माधिर- सदन्मिन्लोकेपि कतेत्यं जानाति मात्मय्यौदुमेति( 1+}ले(क[द [याद्‌ भट प्वेन्ययः , दृन्तमाह सपक्तत्यादुचितमप्याकाशगमनं मर्या मा प्राप- ¦ दस्यवि यभलेपि ते मैव प्रक्रमन्ते ` “` "विदास्थानीया ्रावा- द्रया तोतकद्रयम्धरानी(८ 1५). [उत्पतन्ति पतेतीशि" पप्मपेश॑भाव ` ५.

41 मा(17नं पलो यन्लभतन्यनोपि , नेन्पादरदीनापि फणी जवेन नले स्थना्िम्यधिकं प्रयाति 16 1;)

[1 गम्यागम्य (न्गर(ष

कणश मान्‌ वसरु रली मानद यद्यत म. नवनसायय (11 ) वन्मानवन्ाल्यय [नदत मवतान्यिनमदिनन्यरम

नन उम दमयदम्‌ टद [दनिन्वा(८ ८4) पादगदनावि मन, सयया.

[ष कि, कन <^ (1 $ नर ~ ( १. यदु नियन्यान्य सत्मततर मानः {41 ८1) +न+ तट रय व्युष्य सथर 11 ५.

= १) ॥।

प्रधम; सर्गः. ,

कवीनयाप्यापि पनोसका८ [ग्या] [चुनान यः पाति द्ुपरिढितेभ्यः. उपेत्तत फेलि[ि्ा]नवर्यं [ऋीटाषिडाल्ि] विदन्पमानान्‌ (2४) यो राजा सरसकाव्यानपि कवीन्ववलभ्यो र्ति फीरापिदारमा- यमाणक्रीडाशुकानवलिग्पति . ग्य( 1) लैसवमानिदाना फवीयामर कतया यत्त- द्विटालमार्यमाणशुकावलेष एति वाकयाथरूपकम्‌ 11८1?) 6,

दिगपालतेजोपयमूत्तिभानां

यनीज्जिपांसन्ति युधाः पुरो यत्‌.

राङ्ापिदं तद्ररणोपदिष^;)

मास्यं प्रति न्याययुप्तकल्म्‌

परिता राक्ठामप्र पवीन्यद्धन्तुमिन्प्न्ति मदरिष्मुपद्यः( चत्व षयि-

रपसणावलेपो राप्नां भवति . श्रत हेतुमा् माल्यं न्याये प्रसौति माग्यनं न्यायेने्यभ,4 5) , मान्मल्यस्सृदमं मसयं निलनीति मारयो न्याय . मत्ये न्याये छृतस्तपां शक्तिरित्याह विसिपानानामिल (केनद्राकानामानां लोकपालानां तेजो भजनाम्‌ , यदि राजासस्तयापिपारतन्मारस्ये स्थान धथ ते 7भ्यो सेव्यते पत्या यस्सेपपदिष्टमिति राष्ट लि दस्यालेत्वरिरं परःणगपापां पतिः , तीया यर्म पति प्रति. कसेप्रयचनाय, , गप्र पा पाटः सथिरं लुप. कवीनां एनस पतव परणुपदितगयकतय भदत धाः" - 6.) प्रयचनयगयि' ह्विसीया प्यत्पष्ठा सदन ` पिष्‌ (रग्निः "८ |

प्य फर एुप्णणसर८ पेध्य- रगृयया दः दिदुधवियेयम्‌ .

= ~ ~ ~~ ~~ ~ -~~-----~--------~-~- ~~~ ^

"दर, 2 ष्ड्त्तः + (र भार दनु ६१, ८२ " छा ग्तिन्यर्न एप 1६५ ^ भच + , 1 १) 1, ५,५.१९. २५ 7१ "भ, त्ष् 19

१२ पृथ्वीराजविजयमहाकान्यम्‌,

यो विन्वरूपो विबुधेषु धुर्य- स्त एव दनुहिं कविमथायाः ॥(10) कविं दृष्ट्वा सृपानुचितयासूयया मत्मरेण क्रालसुसैः परितर्बि्- रूपादित्ये * कि का्यैम्‌८ 11) यद्रा कृष्णनामा आजयमेरवः परिडतस्तदा- दिभिः परिडतैर्मिथ्यामत्सरेण कि सेपायम(4 12) अाजयमेरवो यः पर्डि- तराजो विश्ररूपनाभा एव कविरिति प्रथायाः कवीनां वा प्रथा( या देत . कवि शुक्रं दृष्टवा दरिप्रथृतिभिर्द्वमत्सरेण कि कार्यम्‌ विश्वरूपो देवेनो हि क८ 14) विप्रसिदधर्हेतुः 28, परिदनानां स्तुत्तिद्रारेण निन्दामाद्‌ समानितेः क्षालयितुं कवीन्द्रः (८15)

-~ ~~ +~ - ~ ~~ +~ --- «~ -- ---~

वि नि वि 1 वि

मृणस्य शुद्धौ विवृधाम्त्वरन्ताम्‌

यः(1 16) गजानः कवीनामधमय्‌+ भवन्ति संगानितै- ग्वेद ननवृनिदनिन(८ 1 7ो्यिथ्र.] ˆ` शं शोधितुं गलामुनितम्‌ प~ टन प्य गतामरूगप्ताधने त्वरन्तापृ(18) - ` ' * * - मित्या वाव्यविद्रयम्तन्मुखन श्रयमथः परिता राज 10ोविषय

1

सदत काल्यं दिपल्ति तनः कवस्रा गतां काव्य दवन्तीत्यगगु्रितानिा

=>

पटलः गस्य नाममा( छोत्रमति विस्मारित प्रगरना दन्य यद्रा ग- -जनदन्फनय; न्वयो गात्तामधरसग्णा भवन्ति प( ~) ल्दट्िना ती यन्द" कवः नामूणणुषर नरन्ताप्‌ कदय दि साद जन

नग रर) दि त्यत ५५,

न्क. = रस् कृदण्यु गद्‌ नष्टम धट +कः

।, = + = 3 ॥1

१२

3. पृथ्वीराजविजयमहाक्राव्यम्‌,.

नरे्( 10राणायुपमानतायै कवीश्वराणामपि वर्फनाय -

जगाम यो राममयं शरीरं

रोता सं एवास्तु हृदि स्थितो मे

यो मे हि स्थितः(1.11) प्रथ्वीराजस्स एव श्रोतास्तु यश्भ्रीरामरूपतां गत- वान्‌ . किमर्थं राज्ञाञुपमानार्थं कवीनां वना 1 शयम्‌ . यदि श्रीरामो नाजनिष्यत रान्नायुपमानं कोभविष्यत्कं बा कवयोवणैयिष्यननित्यथैः . श्री- राम एव (119) प्रथ्वीराजरूपो जात इत्ति व्यति ३३,

स्ववंशभूपालयशःप्रताप- पाणडुत्यचण्डत्वविवर्धनाय - यौ८ 14) संघटते भरतिमासमध्ये तौ वा मम परेत्तकतां भजेताम्‌

श्रयवा तौ मदीयकान्यस्य परीत्तकतां (15) श्रयेताम्‌ यौ मासस्य सा- वनमासस्य मध्ये दर्शे दशे यौ संघटेते एकराशिस्थौ मवतः श्चत्र 16)- लोखेक्ता निजवेशजातानां राज्ञां यशःप्रतापयोश्शुश्चत्वती्रत्योवैधेनाथमिव . शयमर्थः स्ववं(८ 17} श्यष्थ्वीराजत्रेस्णा मत्काव्यं श्रोप्यतः - भजेतामिवि ७००७००० ५०००५० लिड 34.

चाल्येपि लीत्लाजि(.15)नतारकाणि गीर्बाणवादिन्युपकारकाखिं.

जनयन्ति सोमेश्वरनन्दनस्य

पर्णां गिरां शक्तिमतो यशांसि (1.19)

त्रिश्िसदिवस्य सोमेच्धरनामराजात्मजस्य पध्वीराजस्य बाल्येपि"

1818 रा १० ०० छण 2 26 सव 2 कर दद्‌ 6 पह "वाध, श्वय नरप्न्वनि. 6 48 पू" 0 "वि प्रण्तन 1.19

पथमः सर्गः, 1

यशांसि जयन्ति स्वेत्कपेण चतेन्ते परणं सेस्कृ( 20)तादीनां परसख्यानां वाचां भापापरकेस्येत्यथेः . लीलया देलया जिततारकार्युड्ग्य)(। >)प्यति- शुभ्राणीत्यथे. . तप्य गद्धाया उपसानकफालि ्तिशुश्रस्वापाटनात्‌ . शक्षि- मतः कुमा(८ २.)रस्य तपन्ते तारकोसुरवेलेपः गीर्वाणानां वाहिनी सेना सोम उमासहितरिसाव ई] )रस्तद्पुत्रस्य पण्णां गिरामिति कुमार- स्य परमुखत्वन ५5.

पुरा पुराणं पुरूपे परणम्य

कटा८ 4 चिदाभोगितयोगनिद्रम्‌ - व्यजिज्ञपन्नाभिसहस्रप्- सिदहासनः भाऽजलिरन्जयोनिः

श्ाभो८। 25)गचतती कृताभोगितानुभूता योगनिद्रा येन तं हर प्रणम्य पुरा कस्मिन्नपि काले नाभिपद्यपरचिष्ट (6) ब्रष्या ृताञ्जलिरेन विक्प्तवान

4 ९५)

यथा त्वदीये मम पुष्कदास्सि- न््थितस्य सेतापलवोपि नास्ति (4 1) तथा [त्तिता पुष्कर एव तीरे

त्वया सनायस्युखितो वसामि

न्परिमिस्तवन्नभिपद्ये वसतो मम य८ +)धा सतापलेशो नास्ति तथा त्वया तसानाण्यो भूमावपि पुप्करे तीयं सुगनाह्‌ वमामि 1८.) 97

न्वं पण्डसकाक्त इति भतीता

| पिभपि नाभावपि पणठरीकम्‌ . यत्तत्र नित्यं कृतसंनिधान- स्िपुप्करं(' 4) पुणयमतस्तदाषटुः

~-----~~---~----~

1 भत वदने षष.) "छ उञः "+

१६ पृ्वीराजविजयमहाकरान्यम्‌,

यस्त्वं पुण्डरीकाक्ञ इति पुष्कराक्त इति प्रसिद्ध. तथा सं नाभौ पुरः रीक पुप्क८ 5)र यस्त्वं धारयसि सं एवंविधस्त्वं तत्र प्रसिद्धे यच्छरतसन्निधानो भवसि नूर्न ततो हेतोजनास्तत्पुष्करं त्रिपु 6)प्करं कथयन्ति | 38,

देवचखिनेत्रोप्यजगन्धनामां त्रिपुष्करे सल्निदधाति तस्मिन्‌ . जगत््रयीपात्रन( ?)ताभरवृत्तं त्रिसोतसो दपैमिकापनेतुम्‌ तत्र त्िपुष्करजगन्धनामा देवस्सनिधानं करोति अन्न (18) संभाव्यते महं त्रिभुवनं पवित्रीकरोमीत्ति जातं गङ्गाया दर्प निवारयितुमिव 39.

सा यज्ञभूमिं भम पूरवैमस्यां ङण्डत्रयं वहििमयं यदासीत्‌ - तदेव कालस्य विपयंयेण पयोमंयी मूतिम(८ 10भिमपन्नम्‌ यत्त्रपुष्करतीर्य सा मम यज्ञभूमि पूर्वमभूत्‌ अस्यां यज्ञभूमौ जयाः णाम (८.11) प्रीनामाश्रयो यक्छुर्डन्रयं यदासीत्तदेव संप्रति कालवशास्नलमर्य संपन्नम्‌, वहिमयमि(.19)ति तस्मरचुरे मयं ५0. लौके त्वदीये यदि का मदीये माहेश्वरे वा तथा रमन्ते . यथा वरयाणाम८ 1ॐ)पि सन्निधाना- दस्माकम्नस्मिननपृवगीकामाः

तव मम महेश्वरस्य संचन्धिनि भुवने युक्ति 14+)कामा तथां

1 ४8 स्स्व 16 छार 2 पह म]€ पतर 15 29 5 न्नान्य', 1 ५४. म्यम्‌, 5 एव, 5121 (लमद्तचने मन), त, दम] व, प्रनुरदुव प्न व्रतम

अधमः स्यः. १७

उुप्यन्ति यास्माकं त्रयाणां संनिधानाल्तरिपप्करे तुष्यन्ति युक्तिकासा. . घ्स्म- शुब(.15)नादप्यधिकं तृखेमेवाच्र. मोकसिद्धि 41.

कैलासरलादपि निर्मलानि क्तीरोदधेरप्यमूतं सरवन्ति. (८16) [नभ्िा]ज्यान्यादपि पृएगगन्ध- पद्मानि [हि] चीण्यपि पृष्करायि

देवत्रय्याखिपुन्करसन्निधने हे 17)तुमाद्‌ कैलासतीरसमद्रनाभिपष्पा- टधिकगुणानि त्रीरि पुष्करासि टि मवन्ति ५2,

व्रद्पिगे८ "%)हेप॒ सुखं स्थिताया- स्सरस्यतीनेत्तया भिवेयाः .

प्रीता पमोदास्रसरदखयी सा स्वामिनिषनेदसि८ 1१) [तप]पास्ते

[्रसर्पौ]खसाभमेपु युय वसन्त्या वेदत्रस्या सरस्वर्वनि्रभायेन नस्या हरपवाप्पम(.)रख्रयी शीतलस््भावा हे स्वाभिन्संप्रति तप्त संतापतयास्ते स्थिता 1५.

करोर्मलात्पश्ुपतासनी८ ?)त्या याते रपे साम्परतमेकपयम्‌ . त्रिलोचनो चारनदुरियतत्वा- स्ल्येस्ययात्राविमुखत्यमेति

पा १२)शुपतास्ववद्य धर्मे कलिवलाटकपदे सेपतवे एपवादहनो भेग- चान्टरपस्य य॑दुर्थितव्वात्पाट प्रय(। £ोनासादिजुवनयान्नापराध्युखव्यसेतति .

प्रतीयमानोस्प्रसेयम्‌ 11. 1 ११६ "म 1८. पणेन 15, 2 प्रः {6 "ररत मनने) 12)

१८ पुथ्वीराजव्िजयमहाकाव्यम्‌.

त्वयापि कामं कलिकालरात्रौ निद्राविधेयत्वमुपाग८ ०५००५) तेन . फेशान्धनान्गनितभीरूएेव

हित्वा स्थितं शान्ततया जिनसे

त्वयापि सम्प्रति बुद्धावतार गृद्यीते॥ 1) सति घनाननिविडान्केशाञ्डि* रोरुहान्कस्य जलस्येशान्स्वामिनो दहित्वा विलुञ्च्य शान्ततया स्थितम्‌ . भावे 9) छः . घनकेशवजेने देतूेक्ञामाह्‌ . गजिताद्धीतेनेव यतः कलिकाल एव तमोमयत्वाद्रातरिस्तस्यां 1.8) निद्रायत्तेन . निद्रायत्तानां दहि मदाञ्शब्द्‌ उद्वेगकरः 45.

कलावमुष्मिन्विरतो्यमेपु ऋतुक्रियायां ८) द्विजमण्डलेपु . भोगे हविभौगमये समाप

जातो भ्रशं मन्दवलस्सुरेन्द्रः

फला सति ब्राह्मणे 5)पु यज्ञकर्मणि निव्रृ्तो्योगेषु सत्सु हविभोगि श्रलब्थे सतीन्द्रोल्पवलस्सपन्नः 46,

इञ्याभिघाताद(८ “भिभूयत भूः कलायनावृषटिहाभयेन इ्युग्रमं पावक्रनन्दनस्य नियेधति ज्तीणमदा मयूरः (८7) श्न प्राम्नाहनिम्मस्यनिन्यादिन्मगणोने यत्तामावादनावृष्टिमियन मूमिः

परिभवन न्पफना च््यित ४) लन टव निमा मयुर युमारम्य लाक्यात्रा सदन्त. मयृग हि दिव्यमलजीवङा, 47.

3

= १२८४ 8 र्दन 6 4215 < + 04} 14/33, ६064,

^+ (क | 1, न~ 4 २०५7 2 ‰13 ^=] ५. | £. 19, +, £ #

परथमं सगः. १६

उत्तेजितं रा८ "मतया शलं य- दुदरेजिते तद्भयता जिनसे | रस्यन्वयं स्वं थति संदिघनो मन्दभभस्पूरिरिवाय मृधः 116 10)

न्प

भीरामरूपणा त्वया यस्छलं सओोभिसं तदेवं युरस्पेख सता स्वया पो- भितमिति स्ववसे खसन्देह ९(1.11)ब रविरद्य मन्द्प्रमो जातः यथा सूरिः परिखलेन्वयं सवन्धं प्रति सन्देददान्मन्दर्छायो भव्ति 1८.12) 48,

त्वया दरे तापसतायुपेत्य

सख्ये श्रते एरिणेरिदानौम्‌ . निवासमूमिमेम पुष्करं त- दास्कन्दि0 13) मातद्भमहाभयेन

दरिनिष्णुस्मिषस्च . दे एरे स्वया छपितामाभित्य मृगौ सह निवासे (114) गृद्ीते सत्ति मस्स्थानं पुप्करं भातद्धेभ्यो स्लच्देभ्यो महाभयेनास्क- न्द श्राक्रान्तम्‌. सिदे शान्तप्राये( 13) सति मातङ्धेभ्यो हस्तिभ्यो अयेन स्थानमास्कन्यते 49.

चक्रे जगत्सगेमहाध्वरान्ते

मयापि यत्रवभुथा( 'गभिपेकः . ` तव्राघूना दे वश्रदाग्रहार-

सिक्मं म्लर्त्य्वमूरि्िनत्ति

जगत्सरी एव मदाध्वरस्त( 17त्समाप्रो यन्न स्थाने मयाप्यसश्चधस्नान छतं शद्ध-य्थमिति शेप . तचाधुना म्लेच्छा. म्रासादादि(८.1रोष्वंसेन खेदं निवारयन्ति. तथाविषे पुख्यायतले न्लेच्छाः पापमाचरन्तीत्यथैः | 50

1 (६ दरीः 2 ६, मूर्सि. 8 318 1८ पनीः न्तत द. 0०1६१ प१।६९९ ०० प्रशासनम्‌ मपि दुनच्यटिन सरिठश्लि3। इस्ताकएमपि भिधर रते तन्गयात्र पु्सम्‌॥

{५4

पृथ्त्राराजावजयनल्प्क्रल्यम्‌ =

तव प्रविष्टे प(.1९)मद्‌श्ुधारे धाक्तत्र रवायमुनास्सारा - वविर्यतवर्यमुपान्तभाजा- मुच्छिष्टमप्यच जन 2") मानाम्‌

[8 [॥ (^~ = नन्रो त्पन्त तवानन्द वाप्पधार प्र तत्न प्रावरं. पुष्करस्य पुरकाचतनादानन्यात्तत्त- रिति मा( 21)वः . भगवतच्रन्द्राकनेत्रत्वादरपवाप्यधारे रेवायञुनयोम्ताटवा - गेवायसुने हि चन्द्रा्छभ्यामु( ?२)त्पने . चत्र ठु जनङ्गमानां न्लेच्छाना

तेत्समीपवर्तिनायुच्दिषटमपि युन पुनः प्रविशति ।८1 22) 31. या स्नास्यदेकादशारुदरमुणड- प्रणाप्रकाल नयनाग्रिनाभूत्‌ . मानदवन्दीकरनविप्रवाप्पः का( -+न्णाय सा पृष्फम्कृललग्या

म्नाम्न्ना एकाय म्द्राम्नन्कर्वृक मुर्डप्रणामे या तत्ेत्राभ्मिना न( 7 7णोतपनूल्यय म्नर्द्रातष्रय्यतराद्मणाशरूभि. पुष्करलटनूमि कोप्या (। ०५, तां यत्र तत्तत्तरिदविवणवेध्या(८ \) म्नात मर्जी स्वगणिामणः चाय. स्नानात्निपिद्ध निभृतं जटामं पन्तत्ति नत्रा्मपृःपवन्यः

= ^ ^ गु--1 [न #

= ण्न पुगन ग्नम प्रतूकम्स्यग्यत्यागमु पज जनत