षण + 0 प्ण _ ७९

0819121, 5562४ 2ए06.1८.11095 $पि8ित प्ति5 ॥०. 59

0

भीमद्‌ानन्द तीथेभगवत्पाद्‌ाचार्थविरचितम्‌ प्रीमज्ञयर्ताथ-व्यासतीथे-रयाधघवन्द्र तीर्थानां | टीकाभिस्समरछङ्कतम्‌. |

चदु्सम्पम्‌ | पृष्ठ 0 हदप्राद्ऽठाएद एप्प?

0४

81 14४२00६8 प्रा ०1०8688 0 इध |

4६211112, 9 2586161४ ५. 811 82६109४ 601.11110&

४०, [ध |

| एफ एध

1४. [+ (+ 0. 1). (1 1४

1८51८1८ (पा (०८६ (72011८1, -1101.474/) 11 /507६. ` ` `

व, ५५५५४

, नेः,

1 ` ४. {

[ 1; 48 |

ताप ५1, ^ 8८14. ए0ा 8 [874 ६४ 0.1.111 >

# ८... (= ` | 2 (२८ {) # ^+ ००5 १.१ . वि ०० ७०५.०.० ०७७४०

(ऋ, ¢ ` = {298६९* ५५ ॥ि } 74 ® ०4 ०.८ ०,* 69 9 के व. #

1८.८८

1 | 1.9 # # @-# @ षि

48 61118 पणार [5 81166 (लला (जाल [1४6

` 10 ॥€ क्वाष्कक्डण्टुा 688) 3010108४, 211 ]प011826त

0. ध. 11६11181 2, [र प्रा110119;002101, 1 प111<47107

{पाल {00171018 0 1118 एर 18 81006

` ए. अप्त 484 `

(धा

१, ` ८4. ति $ 1 6 व. (4 | + ,+- ,२ ५; # 1 ने 1 ५; २.4 ,१.3 + :१

अथायं श्रीम नन्दतीथंमगवत्पादाचांयविरचितस्य श्रीमद्र-

इसूजभाष्यस्य तत्वधरकारिका, तात्पयैचन्द्रिका, प्रकारोस्साकं `

सद्रयितुमारब्धस्य तुरीयो मागः, प्रथमाध्याये तृतीयपदे आदितो नवानामधिकरणानां चिवर्णपंरेः अन्थमभेः परिपूणोवयवः ` भरकश्यते-- 0.

. साम्प्रतमेतस्मिन्‌ भागे विचारितानामधिकरणानां विषय- ` सङ्गहो ऽयं क्रियते - |

` प्राणाध्ारत्वदच॒ऽ्वन्तरिश्चायतनत्वमन आयतनत्वानां तत्त- `

"४ चहुातसद्धत्वात्‌, कतवासाः पनाक दात सश्द्रालङ्गात्‌ दष्ठ-

कश्चेति शङ्कया

प्रतिपन्नस्य आत्मदाब्दमुख्याथेस्य द्ुभ्वाचायतनव्वप्रातिपादनात्‌ ` आलचब्दस्यागोणतया महायोगविद्धेदूटिश्यां विष्णुमाजवोधक-'

| स्वात्‌ विसंबादिफलवोधफवाक्यनिदरेनेन विधरतिपन्नवाक्थप्रामा- | | ण्यालतिद्धचा सबोश्नयताया द्द्रेप्रीतपत्यसम्भवात्‌ , व्द्रादिश्वुतेः अन्तकत्वादिलिङ्गस्य प्रमाणबलेन विष्णविवोपपन्नत्वात्‌ |

फ़खबिधायकवाक्यदषटान्तेन तस्य सबौश्रयत्वभ्रतिपदकषाक्यानां ` प्रामाण्यसिद्धचा सवौश्रयत्वस्यापि रुद्रै उपपन्नत्वात्‌ विष्णौ | ` बहुधा जन्मनो बाधितत्वात्‌, तस्मिन्‌ परविद्यवि्यत्वस्य प्रका- ` शन्तरेण नेयस्वात्‌ रुद्र प्व दशुभ्याद्यायतने अददयत्वादिगुण- `

अश्तस्यैष सितुरिलयादिभिः सुक्तभ्रप्यत्वपरायणत्वादिरूेण |

(८ रूढिमतामपि नारायणादिपदानां खद्रादौ सद्रादिषदानामिष ` | प्रयोगानहेतायाः प्रमाणसम्प्रतिपन्नत्वात्‌, बहुध्राजायमानत्वस्य ` ; विष्णाचपि प्रमाणास्रद्धत्वात्‌ विण्णुरेव दञ्भ्वाद्यायतनमडदयत्वा- `

दि गशणंक्श् इत संमाध्निपर्म परधमनावकरणन सविार्मयु-

भ्वाद्यायनत्वखिङ्गखमन्वयः छृतः॥ `

| = अ्राणोवा आशाया भूयानिति प्राणशब्दोपक्रमेण भूमत्बो ` | क्तः, साभ्यालाया अपि समाख्यायाः निरवाकाशाचुक्तिसहि- | तोपक्रमापिश्षथा दाबस्यात्‌ ; भरल्लस्सवात्तमत्वप्रतिपाद्नायकवना- | मवागादितास्वम्यधक्रमात्‌, निरवकाशलिङ्गामाचेन प्राणशब्दस्य ` | बह्मपरत्वासम्मवात्‌, "उत्कान्तान्‌ प्राणान्‌" इतिश्वुलया बायुलि- ` ज्गस्थेव प्रतिपन्नत्वात्‌ श्रौतोत्कमणाविसेधेनैव वाक्यगम्यस्य सर्भेगतत्वस्य नेयत्वात्‌ भूमा सुख्यप्राण पतेति राङ्कायाः-- 1 भूमा तत्षुखमिति भूलि अरतिपादितस्य पूणेखु- खत्वस्य विश्वशम्भवभिव्यनूद्य सर्वोत्तमे विष्णावेव पुसृक्तेन स्थापनात्‌, सर्वोत्तमानन्दत्वस्य बिरोधेनोभेयत्रानभ्युपगमात्‌। ` ` सख्यामुख्यन्यायवाधेन ` तर्सुखमित्यनेनापूणैसुखमुच्यते इति ` ` चक्तुमरशक्यत्वात्‌ नाव्पे तरष्ठुखमिति निषेधस्य मानखिद्ध ` जीवीयाल्पखखविषयकत्वामावेन वेयथ्वैप्रसङ्गाच्च पाणद्ध- ` यसोऽ्ुक्तेशच सावकाशातया उपक्रमपरावस्यवीजस्य शेधिद्यात्‌ ` समाख्यायाः प्राबल्यात्‌ उत्कम्रणलिङ्गस्य विष्णावप्युपपन्नत्वाञ्च ` भूमा विष्णुरेवेति समाधानपरेण भूमाधिकरणेन भूमादिसा- ° ध्रारणनामसमन्वयः कतः 5 0.

अदृदयत्वादिगुणकत्वस्य प्रमाणतः श्रीतस्वेपि प्राततिपन्नस्वात्‌, = `

(१ सूयेचन्द्राच्याधारत्वस्यापि तन ^ पतस्य चा अक्षरस्य' इल्या- 1

` दिधमाणवबलेन निश्चयात्‌, तक््श्चाति किञ्चनेत्युक्तस्य अनहा- | नस्य चराचरात्तरि विष्णौ बाधितत्वात्‌, किञ्चनेच्युकचा अन- `

दानाधिशेषपरिग्रहस्य वकतुमश्चक्यत्वात्‌, श्रीतत्वे ब्रह्मवत्‌ संह- ` चै्वरूपस्याश्नस्याभावो युक्त पवेति अस्वरान्तध्रतिधदासनाषि- ` |

कमपि तस्येवेति शङ्कायाः. 2

अक्षरशब्दभचृर्तिनिमित्तस्य चतधिधविनाशरादिलयस्य ्- | इऋण्येव पौष्कल्यात्‌ -अक्चरं पस्मम्‌ ` इत्यादिषु अक्षरशब्दस्य ्- ` ण्यपि धसिद्धप्रथोगत्वात्‌, असङ्कचितविषयस्वानन्यायत्तत्वरूप- = ` अकषाविरिष्टशासनकवैस्वस्य ब्रह्मणोऽन्यजासम्भवात्‌ 'आकाश्च ` प्व तदोतं पोते चेतिः स्ैचेतनपोषकतया, "अक्षरे गाशि आकाशः ओतः प्रोतश्चेति, अन्याितव्वेन चोच्यमानायाध्चिख- | | छतेराश्रयस्वस्य तन्नैव संभवात्‌ अनानस्य अशनाडुप- जवनरूपस्य अतृत्वाविरोधत्वाञ्च अक्षरं बह्यवेति तदेव अम्ब- ` | रान्तध्रतिथश्ासनादिकतै इति समाधानपरेण अक्षराधेकर- =

णतं साश्रार्णाक्चरनामसमस्वयः ऊतः

७,

बहुस्यां प्रजायेयोति समभिव्याहृतदाक्योपात्तस्य विकारस्य | निर्धेकारे बह्याणे बाधात्‌, विकारश्ुतेविदोषनिषेधपरत्वासंम- ` वात्‌, परतियोग्यलुयोगिभावापन्नयोः मावामावरूपयोः बहुमवन- | ` नि्िकारत्वयोरविसेधानुपयत्तेः। विरुद्धस्यापि देयस्य गुणाना- | त्मकस्य समस्तहेयरदिते भगवाति स्वीकारानहौत्वात्‌ , गोणेश्षण- ` प्रायपाडेन ईक्षणस्य गौणस्वावदयंमावेन विकार पव गौणोऽर्त्वि- ति वक्तुमशक्यत्वात्‌ पूर्वाधिकरणालतिद्धान्तन्यायेन चरमश्चुत- | स्य विकारस्यैव मुख्यतया, खषृत्वस्य कारणत्वासमकस्य विनेव- चेतनपेक्षां स्रीरदाधेमावस्येवोपपक्नस्वात्‌, -ईश्वराकारणताया |

| ^ 0. 1 | . श्ुव्यन्तसक्ेद्धत्वेऽप्रिसद्धितीयपदसन्िधानादनन्थाधीनकारणतायाः | प्रधानेऽप्यज्गीकारात्‌ सखदेवेत्यादौ खत्‌ प्रधानमेषोति शङ्कायाः--

न्क -

नियाम्यश्टय्पयुक्तस्य तत्तान्नेयामकस्वरूपबहुमावस्य ` 0 | गचत्युपपन्नत्वात्‌; तजः.पथतः ` तख देवता ` इतं दंचतात्वश्रष- | | | 1 | णेन चतनत्वावधारणात्‌ सुख्येष्चणसवोपपन्नमिति गोणेश्चणप्राय- ( 4 पाटाक्द्धया अख्यश्चणपाततपात्तबाधक्रविरहति, मूुख्यश्चभस्य | | भधाने वाधात्‌ प्ौधिकरणे द्रषत्वस्य वाधरकविस्देणाघुल्य- ` |: ` स्याभ्युपगमेऽपि सं्देशरूपबाधकसद्धायेन प्रते बहुभाषस्य च- स्मश्रुतस्यापि सुख्यताया वक्तुमशक्यत्वात्‌, खष्टयौपयिकसङ्क- = ` 6 _ स्पवतिं भगवति सुख्यस्येव खष्ूत्वस्योपपत्तेश्च वस्य कारणस््र- | ` माच्परत्वे मानामाकेन सदेवेवयत्र सत्‌ बहयैवेति समाधानपरेण #॥ | सतूस्थानाधिकरणन साधारणस्य सन्नाः समन्वयः ऊतः-- |

' अआवापरायेन्यायाश्चरयतया दहयकाे यत्साक्ात्‌ दसत्पद्य- ( ^ | स्थस्वं श्वुखवगते तस्प्रसिद्धाकाशस्यैव तु बह्यणः आकादापदस्य ` . गगने प्रसिद्धत्वात्‌, पृवेषरकृतहस्पद्चपरामरेन (तस्यान्त ` इत्यादि ` ` श्वुया सुषिरे हत्पद्मस्थत्वसर्वाधारत्वयोर्क्ता, बह्मणश्च खुषि- = रशिखामध्यस्थत्वस्य श्रुलयन्तरेणावगतस्य खुषिरपदस्य बह्मप- | स्त्वेऽुपच्या च. समाख्याया निरवकारातया सवौधारत्वरूपस्य ` ^ ` जह्मलिङ्गस्य तद्वाधाशक्तत्वाः्‌ हत्पद्यस्यददराकाशस्य ब्रह्मस्वे | अव्यवहिताकाशपरे ' तस्मिन्यदन्तस्तदन्वेष्टम्यम्‌ ` इति वाक्ये ` ` ददर्स्थस्यान्वे्टव्यत्वोकतचयोगात्‌, घसिद्धाकाशस्य प्राप्मासंम- ` 1 नं अपहतपाप्पत्वस्पाप तन्न सम्भवात्‌. प्रातहतस्ामादस- ^ ` हिष्येन सत्यकामत्वस्यापि तच्रोपपन्नत्वाच्च हत्पद्यस्थो दृहरा- `

काशः प्रसिद्धो मूवाकाद प्वेति रङ्‌। | 1

5

जडस्य मूताक्रास्य पाप्छकामनयोरपरसक्तया पाप्मप्र- ` तिषधस्य सस्यकामत्वस्य चालुपयेगात्‌ पाप्मादिसंबन्धव- - जीववेरक्षण्योपपादनाय भगवति तथोक्तेः स्वरसत एवेापपत्ते, = ` अभिमानिद्धारकपाप्मप्रसक्तेः अपहतपाप्मत्वस्य सुक्ताबभिमा- ` निनि सभव इत्युक्तेश्य निस्येक्लापहतपाप्मत्वा्पस्थरहसंमवे- = | नायुक्त्वात्‌। विष्णुरेवासौ इति समाधानपरेण दहसधिकर- णेन साधारणहस्पद्नस्थत्वलिङ्गलमन्वयः छृतः-- =

+ तद्विजानीयां ' इति स्ैनाश्चा तच्छब्देन प्रकृतस्य क्ञानि-

खस्य परामशौँचिल्यात्‌, ' नैवेह किञ्चनाग्र आसीत्‌ ` इति बह्म

्रकरणसबाीत्वृत्वशङ्गाभ्या, तदे तदितिश्वुलोः प्राबल्यात्‌, तयोश्च ` | “तेषां सुखं छाश्वते नेतरेषाम्‌ , इत्युपात्तज्ञानिखलपरत्वात्‌, तमा- ` शमस्थमितीश्वरस्यापि पूव धरकृतत्वेऽपि पुरछिगतच्छब्दप्रकृतस्य नधुसकलिङ्गिन तदा पतदा परामर्शयोगात्‌ सन्निश््त परतां विहाय व्यवहितपरतायाः न्यायतिरद्त्वाचच, "परमंसु- ` खम्‌ , इत्यनेनापि तेषां छलम्‌ ` इदयेतदुक्तखुलस्यैव प्रदभि- ज्ञानात्‌, तदेतत्पदयोख्मयार्विधेयाद्चसोधिनपुंलकत्वानिवौहात्‌, ` ` रूपमिति नपुलक पदाध्याहारेण सामज्ञस्यवबणनस्य आ- | धधानेष्टचधिकरणविरोधनानुपपन्नत्वाद्‌ तमेवेति तत्पदेन पुलिने. ` 1. 1 | नेश्वरपरामर्चैकेन आचुक्रुव्यन गृह्यमाणस्यापसम्तेन, तदञसे- ` धेनाप्यायुकरव्यन गृ्यमाणस्य ब्रह्मताया वक्तुमरक्यत्वाच् तदेत- | दिव्यादिशततिनिदिष्ठ ज्ानिखुखलमेवेति रङ्गावाः-- = |

परसहारप्रातेपन्नयाः सुथारेधकारादेतुत्वसवजगत्प्रकाश- | 1 ` कत्ययौः अदह्मास्पवारणतया श्रुलयादिक्िद्धत्वात्‌ तत्रेति तच्छ | वडनं कथंन ताद्जानायामात सान्नाहतव्राक्याक्तस्थ चुकूख्येनं

", , ^.

1 कि

11

(र

| गृह्यमराणस्यैव प्रतिपादनात्‌, किसु भातिन भाति वा इतिदः यत्वेनोक्तस्थैव.“न तत्र" इति तत्पद्बोध्यत्वात्‌ तत्न, तमेव, तस्य,

दहृदयेनकप्रातिपदिकानां शुणभूतप्रलययार्थलिङ्गासेधं विहाय स्वतः ` राघ्सन्नेदितपरतयाः प्रयाज्रेषेण हा्ीष्यभिघास्यतिइति वाक्ये

` तृतीयास्वारस्यं [बेहाय पातिपदिकस्वारस्यपरिघ्रहल्यव न्याय्य- | तात्‌, लिज्ञाबिरोधियोजनान्तरस्वाण्युपपत्तेश्च, तदेतदिति श्रुतौ | तदिल्यस्य व्यलयादिना नपुंसकत्वोपपत्या तस्या उपसंहारस्थाने- =

कश्ुलयबुसीरणेश्वरपरत्वभव तु ज्ञानिसुखपरतेति समाध्रानपरेण अनुष्लयधिकस्णेन साध्रारणस्य आजुङ्कल्येन गृह्यमाणस्वलिङ्गस्य

समन्वयो दातः - |

| प्राणव्यवस्थापकत्वमध्यमत्वसवेद्‌वोपास्यत्वानां वायौ भरमा णतस्सिद्धेः, प्वमेपेति बाजसनेयश्चुतौ विष्णुलिङ्गामाकेन ` पू प्रकृतत्वाच्च सुख्थप्राणस्यैव प्राणपदाथस्वात्‌. श्रुलन्तस्याऽ्पि | बायुपरत्वात्‌, सङ्कोचे मानाभावेन छविदङ्गेति कचाऽ्पि सवैः | ` देवोपास्यत्वक्ते, भूतमब्येशानत्वालुगुण्येन 'विष्वेदेवा उपा- ` सते ` इत्यत्र सवैदेषोपास्यत्वस्यैव प्रत्ययात्‌, मध्यमत्वस्य च॒ | ` ` उत्तरवाक्यप्रतिपन्नाशिग्युतखन्रह्याशितत्यविरोधन विष्णावसत्वात्‌, ` विष्णोः सवनियामकत्वसववोपास्यत्वयोः सच्वेऽपि विश्वेदेवा | | इत्यत्र विश्वपदेन श्रुलन्तयादरोधाद्योग्यसधै्रत्यायनेन वायुधमौ- | णामेव प्रतिपत्तेः आभ्नेवादिपदैरेन्द्राञ्चादीनामिव बह्मधमेभूतानां ` असङ्कचित सवैनियामकंत्व, सवैदेवोपास्यत्वादीनामपरतिपत्ते+ अ- = | दपपरिमाणत्वरूपवामनत्वस्य वायावेवोपपत्तशच। ईशानो भूतभव्य- =

/ 0 स्थेघ्यत्र ईशानः वायुरेव इति शङ्कायाः ^

एष. इत्यादिश्रुत्यवगतयोगेन रूढ्या च॒ ब्रामनशब्दस्य

विष्णुमात्रबोधकतया वामनवामनिराब्दयोः किचिदणैन्यस्यासेन १; +

1

खोक्वेदाधिकरणनयन अभेदभ्रलयभिज्ञानात्‌, निरवकाराया श्रुत्या ` ` किङ्गबाधनात्‌, सवे नियामकस्य विष्णोः प्रास्ादवासिन्यायेन प्राणनियामकत्वादिनाऽपि परतिपत्तिसौलभ्येन इन्द्राश्चयोः दैवता.

त्वस्य व्यासन्यन्त्तित्वेन प्रयेकस्मिन्देवतात्वविरदेण आश्नेयता-

यास्तत्रानुपपत्तावपि प्रमाणतः ठत्तन्नियामकत्वानां प्रतिपचया 3 | नियाम्यत्वस्याव्यासन्यवृत्तिनया प्रासाद्वासिन्यायवाधकविर- हात्‌; विष्णोः प्राणनियामकत्वस्यापि पथगेव श्रवणात्‌, (उध्यै |

प्राणम्‌ ` इति देरावाचकोध्वंददसमभिहरेण मध्यपदस्यापि देशा

` चाचिततीचिव्याञ्च लिङ्गानां सावकाशत्वात्‌, अङ्गष्ठमाघत्वस्य ` -इदयगतस्य ब्रह्मण्युपचरेणोपपत्तेश्च दैशानो विष्णुरेव इतिसमा- दधता बामनाधिकरणेन साधारणस्यराननान्चस्समन्वय उक्तः-- (५ इन्दादिषपदेषु अनादिश्रतिष्ठपितानां इन्द्रादिदेवतानां बि- = द्ाफलाञुभवविरदेण विद्यायामर्थित्वसामथ्ययोरमावात्‌ ऋ्य- विद्यासु नतेषामधिकार इति स्वैदेवोपास्यत्वं अनन्तराधिकर- | णोक्तमयुपपन्नमिति शङ्ा-- १00 ८1. ¦ | ज्ञानमोक्चयोरतिश्यावािरूपकख्सश्ावेन लेवतानाभाशस्यं ` ` साभथ्यै चाचिरुडमिति अस्त्व तेषां ब्रह्मविद्यास्वधिकाररइतिस- `

माहित देवताधिकरणन--

दयपेक्वया त॒ मजुष्याधिकारस्वात्‌ ' इति सूत्र मवुष्याधि-

च, शयद्गस्य बेदश्रवणाध्ययननिवेधपरप्रमाणेनोपरोध्रात्‌ यथाश्रु- ` ` . ताुपूवालभ्याथस्य कथ वआमाणिक्तेति शङ्का-- | देवतानां व्यादृत्तयमिप्रयिण भवुष्यपदश्रयोगात्‌ शाखा भ्यनुज्ञातवेद््रहणधयारणा एव तत्र अधिकारित्वेन विवक्षिता इति समाहिता इतिशम्‌ १६ 1

------------नयक- ---------- 18१

शकाचन्द्िकापकाशसमेते श्रीमद्रह्यसूत्रभाष्ये दभ्वा

धिकरणाधपशुद्रापिकरणान्तग्रन्थस्य विषयात्क्रपणिक्षा, _

1

विग्र

शुभ्बा्यािकरणम्‌ 1 एतदधिकरणशरीरं भाष्ये, तत्वप्रकीशकायां तद्विवरणं

चन्द्रिकायां प्रकाशे च-- ` ` कारिकया पादसङ्गतिप्रदशनं तद्विवरणं 9 एतत्पदोयाधिकरणानामुपाध्रयः अनुन्याष्ग्रानोक्ताः न्यायवि

वरणा तद्विवरणं ,.न | | ५, अ्याधि करणस्य एतत्पादान्तभौवविषये आक्षेपः, तत्परिहारः,

तन्न पक्लान्तदीणनच्

`

य॒भ्वाद्ायतनं इदरादिरिति पक्षि समाख्याशिङ्गयो; प्रामाण्यप्रदू- _ ` अनं, दिष्णावपि समाढ्यासद्धावचाङ्का, तदवबैल्येन, घमा- ` ` |

धान, ततर प्रमाणे च, प्रका तद्विवरणं पूषैपकषसयायुक्ततवशङ्का मकरे तद्विवरणं च॒ = ^ : वनिताः = =

सिद्धन्त--

अजायमान ईइयादिशचलुततवरहमजेेशतनचतनजनिषिलक्षणलवं = ` | त्र प्रमाणे |

` लि्ग्रसत्‌ अजायमान इलयादिवक्यस्य बरह्मपरलमः आ्मश्रू-

` %. | : | ~

११-१२ १५ १६--र४.

` चिन्तापरम्परा प्रकारे तद्विचार्श्र 1 १.

-,४--*२७ 4

छ्य. | 1 ११

` विषयाः पुटसङ्घवाः -खनुसारेण जायमानत्वरिङ्गस्य नेयत्वं, समाख्यायाः = साठ्काशयत्रच .... ५. ^ | =... „2.४ ~~ टीकास्थस्वरुब्दविवरणोपपत्तेः अत्र विषये सभाराजाऽमनुष्य- | प्रति पाणिनिसूत्रस्यगजपद्निदकचैने ~ ३६-३७ ( ` अत्रर्थिं प्रमाणं विष्णुतत्रनिणय टीकाभ्रन्धयोरक्तिः आत्म | | | शब्दादियवानुक्तेस्तात्पयेम्‌ एवं तच्छब्दादिदनुक्तेरपि 1! | तात्पथम्‌। अत्रे प्रमाणं, तथेत विवक्षान्तरस्वाप्यनुपपत्तिश्च ३८--४० ` आसशरब्दस्य विष्णा मृख्यते युक्तथन्तरम्‌ 9 द्वितीये सूत्रे विषयवाक्यात्‌ लिङ्गस्योक्तावपि चकारानक्षा, | मुक्तोपद्धयत्वपदाथः, तत्र युक्तिश्च ... ५. तीयसूत्रतात्पयम्‌ अत्रार्थे ऽनुव्याष्योक्ताथेस्यापि सत्रार- | ८; त्वम | , ४१--#६ . अतच्छब्दादिलयस्य माव्यत्यव्याख्यायामनेकयुक्तिश्रदरैनेन स्थ- ` छन्तेरऽ्येतदरी यतिदेचः तुरीयपद्चमयेोगनिभागे तात्यै, +. तुरीये चशब्दफटं च॒ „+ ४६--९० |

[१

भदनव्यप्देशादिति सूत्रे चश्दानवि हेतः; अ्रयदीकायाः `

७१

भाष्यविरोधोद्धारः प्रकरणात्‌ इखतापि चशब्दाभव्े 1 सप्तमे सूत्रे चशब्दस्याशयः, अदनपक्षया स्थितेः प्राथम्ये हेतुः , र्द 9 | 4. | स्थिलदनयोः जविश्वरग्तलामावचक्ठ, तनिरासथ ९४५९ = | मायावादिनामेतदाधिकरणपरीक्षा = „` „~ ९५ --६१ ` विरिष्द्वेहिनामेतदभिकरणपरीक्षा | प्रकाशे शव्रषम्मतैतदधि- = | करणाधपरीक्षा। टीकाक्षशर 4 4१-.. अथ भूमाधिकरणम्‌- 4--१७ मूृमशब्दस्य वायुत्रिष्णुसाष्ारणस्य, ^ यो षै भूमा पस्सुख ?' - ^ |

1) विवी बाः इति छन्दोगश्चुतिघटकस्य उभयत्र प्रसिदिमूरसंश्यपु. | चनेन पूर्वपक्ष्बीजसुपक्षिप्य पूर्णस्वरूपत्वाद्िधर्मासाधार- ण्येन व्रिष्णुपरत्रसमर्थनं मघ्ये पृकधिकरणसङ्गतिश्रदसै- ` 1 नपृवकरं विवरणं तत्वप्रकािकायाम्‌ वद (11 | 4 |

भमशब्दस्य बहृश्षब्दाद्धाचग्रययनिष्पन्नस्य वर्ममात्रपरस्य

किन

िपरत्वमव नेति द्रे वायुपर्ता विष्णुपफता च। साधुत्वानु-

¢ कि

| शासनविरोधेनार्थवथनस्यायुक्तात्वादिति सप्रतिपनक्षिपाभ्यु = पगमपूवैकं धर्मिप्रतासमरथनेन सङ्गतिनिर्वाहः, विचार- 1 1 ्वतेकर्ेशयक्रमरदशीने पूर्वपक्षोपपादनं .. ७०--८८ = पूणसुखत्वस्य विष्णुमात्रासाधारण्यनिवौहेण पू्ैयकषषीज्ष- ` यित्यप्ररेनपृवेकिद्धन्तःथापन्यासः ग्रन्धान्तरविरोधक्न- | ` इ्षपरिहिरोच ... (५. ... <९-१०७ ५; ५; आत्मम्रकररणस्य प्रा्रल्यात्‌ द्रैतनिषेधश्रुयनुसाराच अद्रैत 1 < ^ परमात्मपरत्तदधिकरणनीतिक्रमस्य मावावादिखम्मतस्य = = अतुदरादो किरश्च, ^ १०८-१११ ` प्रकरणादिसहाथेन भमगब्दस्य प्राणपरत्वपैपक्षे परमात्म ` | | पररलसिद्धान्त इति वादिनां विरिषद्विकिनां पूर्वपक्ष = अरननियायः सङ्गदेणानुवादः प्राणङष्दलक्षणिकत्वायनिक्री- = होपन्यासपूर्वकं तन्मतदूषणं च॒... „^ ११४-११६ विश्वत.पस्त इति श्रुती पण्मदेषन्यास्तः „~ ११७ ` अश्चसधिकर्णम्‌- ~~ 7. अ. १८-१९-७४. ्रुत्यादिसङ्गतिप्रदरेनयुर्वकं सविषय चने सग्रुक्तिकं पवषक्ष : प्य समाधानपरतयाऽभरिकरणमूत्रमनतरितम्‌ 1 उत्तरसूत्रे . =

विषया ` प्रदाथप्रपाणोपन्यासषमखन व्याख्याति भाष्ये, तद्विवरणं

तलप्रकादिकायां सङ्गतिपररण प्रकरणप्रद्रान सश्च-

1

(9

यस्वरूयाविऽकररण युक्ते विरादीकरणादिमखन कृतम्‌

च्दिकायाम्‌

` पुटसङ्खधः

११८-११३

` तत्र चान्यत्र प्रसिद्धानां शब्दानां समन्वयपरताप्रति- `

ज्ञानिवादमखन सङ्तिप्रदशनषरतत्वप्रकाशिकाप्रतिपादि-

तत्ताधारण्यस्यानुपप्रत्तिराङ्का, सविचारं तन्निरसश्च ....

एवं पादसङ्गति साघु विश्रुर्य अनन्तरसङ्गतिश्वतुर्विवा प्रदद्रता

^ निषयप्रदरशनपू्वकं तशयप्रदशेन फखफारेमावप्रदक्रनं ,...

` पृषत

` अक्षरं श्रात्वमेवे्य्े युक्तिः ..., 1

तेदनुरषेन-श्चयन्तरतालयम्‌, तत्र भाष्यादेः प्रमाणता अक्षरशब्दस्य ब्रह्मपरा तत्न प्रमाणं

| अ्करतेऽकषरचब्दस्य बह्मपरत्वाभावः त्र प्रपणिः विचारश्च

अस्मिन्‌ पक्षे अद्दयलाधिकरणाकषेपस्योपपत्तिः, तद्धिषये . ५.

शका्चय

१२४१२.

१३२१६३१

१३४१६२५५

१२०-१३८ १३८१६३९

, -१३९-१४०.. १६०-१४१

अक्षणन्दस्यं प्रन्त्तनिपित्तपोष्कल्यात्‌ ब्रह्मपल्वम्‌, व्रद्यणि

अनुषपत्तिरेङ्का, तन्निरासश्च ,,..

- कमेक

` अक्षरशष्दाथां मद्येवेति स्थापनम्‌ +

परयोगप्रदरशने 0 ` अक्षरशस्दस्य आकाशथेत्ता, तत्र प्रमाणे, ओंतलक्वैष्ये ९१४३२४४

1: 4 | पकेप्रकरणस्थस्योतशन्दस्य नानाथलवायनक्तत { {- ५७११.

पः ^

१५९...

` मायावादिनामेतदधिकरणपरीक्षा ` विश्जिश्द्रत्तिनामेतदधिकरणपरीक्षा + 1

` „. विषयाः # ` तत्र प्रमाणं न्यरायविवरणादिकम्‌ ` अत्रर्थं गीताया आनुकूल्यम्‌ 4

पवेपक्षप्िद्धान्तयप्यक्तवश्चडः 1 1 भरिद्धलयागेन लिक्गाुसेण आकाशपदस्य चिल्कृतिपरता- = ` | या आकाशाधिकरणसिद्धलमे ~ द. १९६ | 1 अक्षरस्य प्रशा्ने ' इयितद्राकयोक्त प्रकर्षस्य ब्रह्मणोऽ व्रा

युतो

अस्थृरमनण॒ः इति वाक्ये निषेध्यविमर्शः अस्थृटतवर्दिषि-

ष्णविवं प्रसिद्ताच ^: 1 श्रद्युक्तयेोरस्थीव्यानणत्वयोः ब्रह्मण्यविरद्धता

एरवङ्श्रः ` १८५ `

१४५-१४६ |

१४०१४५८ 011

तत्र हविहोमो टषटन्तः तदुपपादनं, दृटन्तान्तरे, दे्टन्तकि `

परमसमन्बयश्च, „न अन्न अनुव्याद्यानानुसारि कल्पान्तरं --

४९--१६० |

तथात्वे अणुलमहयस्तवयेरविरोधे श्शान्ताः दाष्टीन्तिके सम.

भ्व ५.

११.

अघ्रानं प्रमाणानि प्रकारे अनुन्याख्यानोक्तकारिकाकिवि- `

णुच 9 ७५, (4 (1

१९६-१५८

आकारोऽणुत्वमप्यस्तीति साधनम , अगुत्वमदत्वयोरवियेधनि- = `

गमन ^ अत्तत्वानकशनयोः प्रमाणेनाविरोधक्ाधनं, पनशक्तषपरिदिारधे प्रथमादिसत्रष पदा्थीवेशेषनिणेयः

१९९-१६२९ | १६९२१९३ | + १९६१६४१ : २९५१५०१ | १५१-१७२ | |... १०३१० |

विषया | 4. + `पट्सङ्खया; अथ सतृस्थानाधिकरणम्‌-- ~. ` १७९-२.०६

पदेव सोभ्येयत्र सत्पदाथे खष्टत्वमक्तं तव्य सतः परिणामिल- .. प्रतिपा दनादविकारस्य विष्णोनापपद्यत इति त्य सत्प-

` द्वा्थतेति शङ्कानिरा्तपरतया सूत्रावतरणेन माष्यम्‌ शा~ ` खसङ्ति विषयसन्देहादिप्रदैनेन पृवपक्षिदधास्तयोर्वैवरणं

तलप्रकाशिकायाम्‌ „4 ` .... १०५५१७९. चच्िकयराम्‌ | | | स्यायाविवरणेोक्ता पादसक्गतिः तदर्थतरिचारिश्च | ,... १७७-१दद्‌ ` अवान्तरसङ्गतिः ... 3 4... १५२ अवान्तरसद्गतितेविध्यानुरोषेन च्रिविधषूर्वपक्षोपपादनप्रतिङ्घा १९२ विषयग्रहणेन चिन्तापरम्पराप्रर्बनम्‌ १८१ "

पष | सत्‌ प्रधानमेव नतु ब्रह्म, इति पक्षे नर्विकारे ब्रह्मणि (1 प्रतविषयवत्यो क्तविकारत्रेतेधः, पवौधिकरणरौलय। | | धर्मयोर्वरोषपरिहारस्य अक्रते अबमवश्व . ~ १८३१६ |

अत्रार्थे न्यायविवरणोक्तिः, विकाराविकारथोराैरोधेना्ी-

कारानुपपत्तिश्च „... 0.

` प्रघनिऽपि तुस्यदोषापादने, ईक्षणस्य गौणते, तस्यैीवि- 1 1 | व्िकारस्येव गौणत्वमस्विलर्थस्य निरासः, रृक्षणनैणत्े ` युक्तिश्च, सतस्खष्टत्वमुच्यतते इति माध्योक्तयुक्तयुत्र्ण, = `

्रतिमाष्ययोः वषटतग्यपदे्े तत्पयभेदाः. = ` १58;

` ~ तस्याः समारान 4 १८६-१०८ ` 2 |: ` अनन्याधीनकारणता प्रधानस्यापीति पृक्षः... ` १८ |

व्रिषयाः विवर्तमतानिदशनेन ` चास्तु, इत्थं दक्षणमपि सुढ ` विक्ञेष्यस्य निविकारत्वेऽपि विशिष्टस्य तालिके विकार इति स्वाभिमानिचेतनविशिष्टस्य तालििकमेवेक्षणभिति पक्षः... . शरौतपाव्‌ विकारलषटृत्वभारविरोध इति पक्ष जन्मादिभूलीक्षिपमाप्यौपपत्ति अभ्बरान्तथतिरूपपृवं नक्पे हतुः जिन्नासासूत्राना

सिदन्ते--

प्रथमपूतरैयक्षे वहुमवनस्यापि नौणत्वापत्तिः, तुरपपादनं १९२-१९३६ | बह्मपक्त एतदुषणामावकथन) आवकरणवद्रध्वशङ्तत्वारहा- _ ¢ | १९३-१९९ `

... १५५९-१९६ = `

र्{

अनत्यार्यानाक्तसमाधानौ पपादनम्‌, प्रमाणाने चं इक्षणवहभवनयोरुभयोरपि मल्यत, पक्षान्तरं ईक्षणस्य गोणते न्यायाश्ङ्का, तन्निरासश्च | _ द्वितीग्रहतीयपवेपक्चयोः अनुव्याष्यानोक्तदषणातिदेश्चेन नि- ` रातः „५; चतुथस्य दृषटन्तमात्रेण विषयासिद्रया निरास प्वमस्प ्िष्टतवेन निरास | | | (1 सूत्रस्थकमपदस्याश्चथः, अत्रर्थे टीकाप्रामाण्यम्‌ प्रकारान्तरेण कम॑शन्दार्थवर्णनम्‌ सदइदयत्य सथेक्षयम्‌ ` समन्वेतव्यविरशेषानक्तेः तात्पवैमेदाः (^^. ४01.-1\/ ~ |

प्रैथानस्यैततात्िकमाक्षिणं

युभ्वायाप्रेकरणस्य वऽ- ` | | | १९०-१९१ | तुः, दाकाभाष्यविरोधराङ्कातत्पािदारो १९११९५२ = `

१९९ , "59... | 9 ११ 4 1 "५९1 „. भ०१-ग०्द्‌ |

= पुष्यः

( | 4९०

.. विषयाः | मायावादिनामेतदधिकरणपरीक्षा। =... „^ ` विशिष्द्वैतिनमितदधिकरणयरीक्षा `

` दीक्षाः ~ {६

अथ दहराधिकरणम्‌-

पुटसङ्खयाः

२५ ०.--२ &

३०६ -२०८

३०९

..., २१०-२८

अधिकरणसूत्रावतरणन माष्यम्‌, चाल्लसङ्गत्यादिप्रदैनन `

तत्वप्रकशिक्रथां तद्विवरणं ....

यन्द्रिकायाम्‌-- | टाकोक्तपादुसङद्गत्यनवादः

अवान्तरशङगते प्रदश्नम्‌ ६4

विषयवाक्यधारणेन विचारपरम्पराप्रदरनम्‌ , फरफलिभावश्च

-इत्पदमस्थदहराकाश्चत्वचिन्तादृषणम्‌, हत्पशचस्थदहराकाशस्थ-

लचिन्तादषणम्‌ हृतपद्मस्थो दहर आकाश इति चिन्ता

नद्युक्तिः सवोधारत्वचिन्तादषणम्‌ ' यावान्वा अयमाका-

श्स्तावनेषोऽतहदय इति वाक्योक्ते हतद्यश्थतवे चि- | .. २२९-२३० .... २३६०२३१

` न्तास्थायनम्‌ ...

1 अत्रैव पुनः प्रकारद्वयं ` = ^

पर्वपक्ष- | ए)

1 हतश्मस्थतवं आकारास्येवं ब्रह्मण इत्यस्य विवश्षिताथानु-

४, गुणमाष्य्टकाश्रदर्दनेन तदायवणेनेन स्थापनम्‌ ` जीवस्य वाऽस्तु इति पक्षान्तरम्‌ १.

| ` हृद्मस्थत्व विष्ेरेत्यथ साधकस्य लिङ्गस्योपपादनम्‌

२१०२२

२३६३ २२४ २२९-२२९

२३२-२३७ ... २३७-२३९ `

.... २६९-६० अपहतपाप्मल्दिलिङ्गस्य अकाशेऽसमवेक्तिः प्रतिबन्दी- `

1: 4

विषय | परसङ्कवाः `

= तादशलिङ्गस्य जविऽप्यसम्नवोक्तिः =... = , ` कृ जीवाकाञ्चयोरपि भाविभावाभिप्रयण अभिमनिद्राराच ` ` ` अपहतपाप्मत्वसम्भवक्चङ्क। तत्परिहारश्च . „^ २४०-२४१

परोक्ताऽन्वयानुपपत्तम्थायाधिवरणोक्तः परिहारः तदाश्यवणेनं च४१-२४२ = `

अत्रार्थे छऊन्दोग्यभाष्यतहिकयोरुक्तपक्षान्तरतद्विवरणयेगाभे- प्रायनर्णनम्‌ .... १५११६. पक्षद्वये ऽपि बह्मप्रशब्दधिक्यम्‌ =... „... ` २४६ अ।काश्चपक्ष एवान्वद्राभाव इति न्यायविवरणत्निकयारभिप्रायः २४०-२५१

अबददुत्रस्थविषयवाक्यस्थीवषप्रदश्चेनं, दहरपदस्य घप्त- म्यन्तत्वम्‌, द्वितीयसून्विषयवकियस्थविंरेषप्रदशचनं गति जिन्गशब्दधोः प्रथगक्तेस्तात्पयंच स॒त्रे हिशब्दपरये। जनं च. २५१२

दतीये विषयवाक्यस्थविंशषप्रदशनम्‌ .... २५९३२९६ = महिमरूपविष्णुखिङ्ञोक्तरमि्रायः „^ 4 ५.५1

सृत्रस्थचशब्दाभिप्रायः „~ 4

चतुथौक्षनामष्टमान्तानां विषयवाक्यार्थरद शनम्‌ .„ २९६-२५८ |

मायावादिमतस्व विशिष्टद्रातिमतस्य एतद्धिकरणा्थस्य

परीक्षाः -. ~ 1 २९८-२८० | अकाक्षराथेः ४७.६४ 1111. | ि ०१०4 2८०००२८

अथ अनुरूल्यधिकरणम्‌ =. | ~ २८३-३२८

` सङ्गतिसूचनेन सूत्रावतरणपृककं ब्रह्मिण एव ज्ञानिसुलकूपल- _ कथनं भाष्ये राखसङ्गलादिष्रदषेनेन तद्विवरणं ,

ततप्रकारिकायाम्‌ = ,. „^ = २८२८७ |

चन्दिकायां परकाशश च-

प्रमाणेोपन्यासेन पादसङ्गतिनिथोरणम्‌ ... ३८८-२८९ | अनन्तयक्ि |

पपक्ष

` विषयाः = पृटसङ्कवाः = विषयग्रद्दीनेन चिन्ताक्रमः ~ "न \९१-२९४

आनुकूल्येन गृह्यमाण ज्ञानिहुखमेव तु ब्रह्म इत्यथ तच्छब्द्‌-

[न

स्य प्रकरतपरामर,कतव्वयक्तेः पतिबन्दानिरासपचेक निवाह | २९४ - ९९५

°्वहितपरत्वानुषपद्याऽपि प्रापबन्दीदृषण, ज्ञानिसुखस्यव प्रहे प्रयमिन्ञाऽपि हेतुः 1 २२९९६ ` ्रतिबन्थाः प्रथमदूष्रणनिरासरशङ्का तद्ष्रणं

नप॑सकतायाः प्रकारान्तरेण निवहे अध्याहारौ दोषः अध्याहरिण लिङ्गनि्वांहस्य आधनिष्ट्धिकरणविरद्धलम .... २९६-२९७ आनुकूल्येन ग्रृह्यमाणस्य ब्रह्मलशङ्का, तत्पदस्य गृह्यमाण

पररत्वाभाविन तन्निरासश्च |

९8 9 ४४४

| सिक्नन्त--

ध्रौतोपसंदारत्थानां पयाय प्रक्रद्यत्वादिधमोणां ब्रह्यमात्र- वृत्तित्वात्‌ आनुकृस्येन गृद्यमाभत्वमपि ब्रह्मणि विष्णावेव

स्यु 1 १८२९९... तमेव मान्तामैयत्र ईरश्वपरपछिङ्गतच्छर््दनिदक्नेन तस्य

मपिदयत्नापि तच्छब्दस्येश्वरपरत्वात्‌ सूयपरकराश्चकत्वादे

4 प्रत्यभिन्ञाबलात्‌ स्वतः प्रापनि हितपरत्वद्यागानौचिद्ाचच ` 1 | किप मातीव्यक्तस्य दुज्ञेयस्येव तदाथत्वमिषतति तदषणं = २९९.९३०० 4 | ( परोक्तंऽथं पाशाकरणवेरोधोद्रारनम्‌ खोक्ता्थं तदभाव- (1 ८१३०१ ¢ एवेनेत्यादिना तमेव भान्तामति तच्छब्दस्य व्यवहिरेश्वगपरलं |

~

4 आनकूव्येन ए्यमाणगतत्वामावकशङ्का ( द.

` ` विषया; < रि पुथ्सङ्खधाः कथं तदिति तच्छण्दस्य ग्यवहितेश्वर परत्वे वेति कल्पद्वये | द्वितीयज्यायस्तवम्‌ = “~ ४०

ततर हेतृपणदनम्‌ ३०२-३०३

च्छन्दस्थं सुखपरल एतच्छब्दस्य भकरृतेश्वररूप्रपरतस्नित्यप-

पत्छयन्तरम्‌ ... कि 1 ०४ `|

„~ ३०्५-३०६ सतोक्तार्थे भाष्य्ृत्सम्मतिः जयविकशेषध्रद्नै च॒ ,... ३०६-३०७

खोक्ताथं पूर्वतच्रानुमहः

तदेतदिव्यादेः सान्निध्यप्रदर्शनेन व्यरघहितपरत्वद्षणोद्धारः ` योग्यसर्िहितामावोज व्यवहितश्रहणे हैतुश्यभ्वुपख समा-

धानम्‌ ३७७

अत्रार्थे जेमिनिसम्मतिः जमिन्युक्तो; स्वा्थनुमरादकलते तद्रध- वस्थापकप्रामाण्यम्‌

~ ३6७ -३9८' = |

्ञानियुखे अनिर्देद्यत्वायन्वयायोग्यत्ता ... ` .. ३६०८३०९ | अत्रा टीकास्म्मति 1 ` टीकाया आइायान्तरम्‌ ,... ( ,,, ३०९३१०७ ` सूत्राथौैवरणम्‌ सूच्क्रनेपपत्तिशव माष्याशयश्च `... ३१०३१३६ यावादिनामेतद्धिकरणपरीक्षा .... ३१ ३-३१८.. |

` विहिषटद्वियेतदधिकरणपरीक्षा 4" " ३१-३१६ - दीकक्षराथे 39 इ: ¦

अथ वामनाधिकरणम्‌-- `

लिङ्गबलात्‌ सरोणास्यत्वं वायोरपि प्रतीयत इति जिकञस्य- ` ताया विष्णमात्रनिष्ठतवाक्षेपेण सुल्ावतरण श्तेः ्रबस्या- `

स्यादिप्रदश्चनेन साधु तद्विवरणं टोकायामर २९.३३४

ि

विषयाः ८4 = पुरसङ्खयाः

चन्दिकाप्रकाशचयोः--; | = ^

` पूयपक्षोपपादकलय साधारण्यस्यानिकाहिण सङ्गतितैकल्यङ्क तन्निरासश्च ... 9 "३३५३३६६ अनन्तरसङ्गतिः =... ` ` 1 ३६ विषयम्रदरंनेन चिन्तापरन्थरा _ ,.^ ` ,.„ २३६-३३० `

पूर्वपक्षे

योऽय मध्यमः प्राण इत्यस्यापि वाधुपरत्वोक्तः, तन्न प्रमाणं ३४१ तदनुरोधेन मध्ये वाभनमित्यस्यापि कष्टत्वविरोधिमध्य- =

प्राणव्यवस्थापकत्वाधसाधारणवाध्ुधसः प्रकृतो वयुरेव तु विष्णुस्तदिङ्गामावात्‌ इति समथनम्‌ ,... „^ ३३८-३३९. कुविदङ्गतयत वाधुपदस्य विष्णपरत्वामावः ३३९. क्रविदङ्गेव्यादेच्छवः ऊध्व प्राणा इत्यदिः काठकवाक्य्य ४. करतिपयेःपास्यतवसर्वोपास्यत्वेपरत्वाभ्यां वेलशक्षण्यशङ्का .... ३३९-३४० विवक्षिताथ।सिद्धय। तदूषणं स्वोक्ताथं कापिज्ञलाधिकरण | | विरोधेपपादनंच ~ : ` .. ३४०-३४१ विश्वदेवपदस्य गणविेषपरतानिरासः .... ५१

11 गलम्‌ 34. ॥. , . पूर्वोक्तवाक्यानां विष्णावपि सावकाचात्वशङा = „^ ` ` ३४२ (9 4 ` श्त्यन्तरिद्धस्य वायुनि्पराणनियामकलदेवहपि प्रतीलुक्तिः ३े४्य-३ष्डे | _. प्वोक्ताथं जेमेर्नावस्य चतुधोकरणःदीनामामयमात्र्गतापर- `

: स्याधिकरणस्यानुग्राहकतां = „^ 9 माष्योक्तजिज्ञासासूत्रक्षेपायक्तलशङ्खा तत्परिहारश्च 0,

वाभनश्चतेः केम॒तिकन्थायिन वर्सखचस्वम्‌ ४4

` - विषयाः 9 | प्षह्खयः ` वामनवामनिपदयोः प्रयभिक्ञयेकवं, लेक्वेदाधिकररणानु- ग्रहः, ततेव तन्त्रवार्तिकं प्रमाणम्‌ ३६४६-३४७ वामनजब्दस्य रूढ्या विष्णुपरतवे नेमितिकं तत्तरात्वमानन्तर्य- ` त्मतीयतिति पूर्वमीमांषाधिकरणानु्रहः | = .... ३४७ र्वोत्तस्य वामनश्रुयनवकारत्वस्य प्रमाणारूता रिङ्गानां सावकाशत्वं .... ( द: सदोषास्यलसरैप्राणीनियापकल्वयेिष्णादुपपत्तिः =... ३४९-३५० मध्ये वामनमित्यत्र मध्यराब्दस्य देवाचित्वम्‌, तत्र वुक्किः = ३५० मध्यराब्दस्य मध्यस्थानब्रह्मपरतवे शरौत्तदशन्तः = .... ३९०-३६९१ लिङ्गतावकरशत्वनिगमनम्‌ =... | 4 १५१ ` उक्तार्थं प्रमाणं न्यायविवरणम्‌ (6 ३९१ : . ~. | अङ्गष्ठमान्तवस्यापपत्तद्रयम्‌ अ. 1 ३९१-३९ ~" | मात्रशब्दस्य॒प्रमाणार्थकमत्ययवृध्रा उपपत्यन्तरशङ्का | तन्निरासश्च शरुखन्तरानुरोधेन पूर्वो क्तस्छतेरपि मात्रशब्देनावधारणपरत्व ` मेव 1 अङ्गषटशब्दग्रहणाश्चयः ` ५". 2 यक्तधितहह दद मायावादिनसेतद्धेकरणपरीक्षा .... ` ,... ३५५३-३ ९< | वििषद्रीरिनामितदधिक्ररणपरीक्षा .... ` ३९८1६ | यीमांसकसम्मतश्रुत्यादिलक्षण तद्वलावलदि दुषणाय श्रा ` ` दिलक्षणतद्रलबल्विवरणपर्टता यस्सवतण तत्वि- यम्‌ , स्यलग्रददीनदिपूर्वकं बकावर्विचारध .... ३६१-३८५ ` < ८. 11

प.

दाह

रषा; = | ` पु्बङ्गवाः अथ देवताधिकरणम्‌-- बह्मनियाया सनुभ्याधिक्रारतक्षिपसमाधानपरतयाऽयिकरण- ` सूत्रस्य तदुपयाशङ्कानिवारणपरतया चोत्तरसृत्राणामवतरणे भाष्ये व्याख्यानम्‌. शाखङ्गल्यादितत्तदर्थप्रदशेनेन विव- रणं ततप्रकारिकावाम्‌, .... _-- ३८६४०

नेन्दिकीप्रकादयोः - पर्वतन्त्रतिसखपितार्थनिदरमिन प्रकृतकश्षाख्च एव सम्मताथौ- न्तरनिददीनेन चे अस्याधिकरणस्य एतेत्पादान्तभावनि- - „... ४०३४०७५ भवान्तरखद्गतिः =... 6 एतदधिकरणस्य प्रकृतानुषयुक्तत्वेनाविचारणीयलत्वम्‌ विचा- ` यैलस्थापनं .... 1. ,... ४०५-४०६

४9 ५4

चिन्तापरम्परया =... | | ५५. ४०८ पर्वपक्षे-- ` | देवादीनां ब्रह्मोपासनाधिकार इति प्रतिज्ञा .. ४०९

(1 | अथिक्रारप्रयोजकं विकल्प्य आये कमेविगेधप्रदर्शनम्‌ .... ` ४०९ इन्द्रादिपदोपकरुक्षिता्मनः कमाद्दियतया विरोधपरिहारशङ्ा | ` हषण च०~१०. तत्र पूैतनघ्ोकतार्थनिदनम्‌ 2. शाव्देवतातनिरसनम्‌ 1 ( 1. १. कर्मसु अनादिनिलत्रहममारदि्यकरत्ेन विरोघामावश्ङ्धा तद~ 1 ४.0 ^ 4 पूवोत्तरकालयोः बह्मेदिदेयकतया व्रिरोधपरिदिरशङ्का, तदभणं ४९० 1

अद

. विषाः | | | 4 + | | पुट्सङ्कथाः स्वोक्तेऽथं टीकसंवादः „^. ` ४१९११ प्रवाहानादितवेन कमाविग दारदृ्टन्तन शब्दविरोधो- द्ररसंमवेन ततीयसुन्नोक्तश्चन्दविरोधारङ्भाया अयुक्ततव-

*क& ¢

रा 6 | ४१९.

ठतीयसृत्रकृतश्चव्दविरोधशङ्काया युक्तत्वशङ्का, तन्निरसिन पूवी-

क्तायुक्तलशगङ्कासमथेनं च॒ = . ` ^ ४११४१६२ | तबिराघ 4 | .... ..# १२

४०१ ४४9 `

व्रृतीयसूत्रे शन्दविदसेधशङ्गाया उपपरत्तिश्रदर्शनेन तदयु क्ततशूषण | निगास ^ 98१११;

तनत्रैवोपपतत्यन्तरम्‌, ठतीयसूतस्थपरिह!रभागश्याङ्गयश्च .... ४१३-४१४

४५९४

देवानामनिव्यत्वामावः .... ४१४-४१६

धिद्यन्त--

[सद्धान्तमाध्यरटकाक्तमागस्ङ्खहः .... „.. ४१६-४१७ | अतीतानागतानां देवानां समानरूपवलस्य प्रमाणेन निर्वाहः = ४१७ |

| यथापूर्वेमत्यस्यादश्चुतेरन्यपरत्वशङ्का, तन्निरासश्च . देवानामनादिलसमानरूपत्वयोरङ्गीकरेऽनुपपत्तिपरिारः

त,

यथपुषमिव्याला एकव्यक्तिपरतवे चक्रकापत्तिः = „^ ४६८ ` देवानां ब्रषनिद्ाधेकरे पमाणं श्चतिः ,. न, ४१८ |

` बखादीनां मध्वादिविद्याकलानुमववतां उपासनमैफल्यशङ्ा परिहारो

सूत्रसूचिताधैविकषप्दनेनेन सूत्राणां क्रमोपपत्तिप्रद्ोनम्‌ ... ४१९-४२९

मायावादिनां विशिषटद्वातिनां एकोक्थाऽनुवादः दृषणं च॒, ४२५-५३९

< ककारो

मनुष्याधिकारलात्‌ इत्यंशेन मानुषमाश्रस्य बह्मविदाधिकार- `

(^ पाम +. ४01.-४ | |

^ ^ "4 ^|

(४ ००७४ | | ४. श्य .; १--४४७ ¢ (

1 वि 3 पुटसह्णयाः = परतिपादनादुक्तत्व शङ्काप्ररहारपरतया अधिकरणसृत्रावत- र्णपुठके भव्ति, रसद्छसङत्यारप्रकरश्चनन तद्वव्रणपरा तत्वप्रकारिका च. ^ = ^ ४५८-४९१ वनिका काकय ५1 अनन्तरसक्गतिः. चिन्तापर, तद्ोधकटीकाशयश्च . ४५६-९९७ | भकारन्तरेण फलोक्तिसम्भकरा्क, धेकाया आवै च॒... ४९७-४९९ = 4 वेनतापरम्पता 1 | ` अ्दिरपि वरेदायधिकारः ` | उपनयनािरहात्‌ शद्रस्यायिकाराभावशक्णा ` ... ४६०-४६१ ' | | | | लिङ्गवलाच्छादेरापे उपनयनत्त्वम्‌ .. ` ~ ४६१४६२९ अनुपनीतस्येवाधिकारो वा, ल्खितनिरीक्षणदरिदार्थज्ञनं वा... ४६१९ ` शद्रश्चब्दस्य मगिकत्वशङ्क, रेः म्राबल्यालारहारश्च (0 | ४६२... घवक्तायथ रथक्राराधिकरणाऽनुकुल्यम्‌ ` 1

सद्धन्ते--~ 7 41 ( | | शृरथकारशब्दयोः रूढे बाभक्तदभावी कारिकया, .... ५४६३ 4 1 1 पावनम ^ ६8. पैतवपत्य तिवत यु बद ~ | ~ श्रुतौ तवेति षष्ठयाः क्षत्रिये लिङ्गेऽपि रथसंबन्धे श्रुतिः ` | | व्वामेति द्शरुति्ारस्याय तदस्वारस्ाचुक्तता =... 1 प्रत्ययशुतेरेवासवारस्यमस्तितिशङ्कानिरातः ` 9 1 त्रे सतंज्ञपक्म्‌ ` 11 | अत्रयभाष्यस्यादायः .... 4 1 | आयान्तं `

श्दश्य)

विषया; ^६५.॥ परटघङ्कथाः अत्र धकाया आनुबूल्यम्‌ =... „~ ५६ | रथस्यान्यदीयत्वशङ्कासमाधानाभ्याम्‌ शू्शब्दे रूढडिल्यामस्य 1 रथकरादि शब्देषु रूदिस्वीकारस्य निगमनम्‌ =... ६५७-४६८ प्रकारान्तरेण शूदरथकारपदयेवैलक्षण्यानुवादः तत्खण्डमे ४६८ ` अध्यापनस्योपनयनसपिक्षतवम्‌ 1. ाह्मणस्येवाध्ययेने उपनयनपिक्षति शङ्का त्निगथ =... ४९९ ` गदे उपनयनादिसंस्कारनिषेधासेद्धिः .... .... ४६९-४७० धकावियोध्रपर्दरिरः 1, ` उत्तमख्मोणामधिकारसाधनम्‌ कः .. ७०-४७९ तदभावव।दखण्डनम्‌ .... | ४७१ | निषेधादेव शृष्रस्यानधिकार इति निगभनम्‌ = „~ ४०९ मीमांसक्रोक्तानधि कारोपपादननिरासाय तदीयापञशुद्राधिकरण- ^ तिद्धान्तानुवादः „.-. ४७१७६ ` तन्निरासः | 4 ४अ-ण्ड्धः सूत्रारूढविशेषश्रदशनं, तेषां क्रमोपपत्ति; ... ~ ^ ४७८४८ ` सायावादिनामेतदधिकरणपरीक्षा 4 1 ` विरिषटद्ितिनामेतदधिकरणपरीक्षा ४८८४९. . क्रमेण तदाभेमता्थखण्डनम्‌ „वनथ ...„ ९००.९०१

४३

पु

& ^+ ©

क. ` कि

१४

+ ^ 1. .

९९

१९ ९३ ९६ १७

=

पङ्को, अयुद्धम्‌. नष्वादीति

शदाष्डपाडौ.

५.६६.

असीदेक तिष्ठो देवतातेऽ्पि

स्वक्षि प्रियत्वद्धि भरता इयक्तम्‌ वेयर्थति सापेक्षत्वभावा

सदरीचीन पठे विशचेषाभावा ` शक्य

चन्विक चित्तेयत अहे ` सम्मवाच्‌ निष्डो

चषफनोतिरत्रतेषवन्यदनककक

शुद्धम्‌.

निष्पार्दति १०

आसीदेक `

| तिखो देवता इति इक्षिठत्व ख~

त्व देवतात्वानां श्रवणात्‌ ,

तेजोऽबन्नानां देवतात्वेऽपि. स्त्वीक्ष 9

्रियत्वाद्धि

भरत

इत्युक्तम्‌ वरयर्यति खापेक्षत्वाभावा ` सथ्रीचीन फटे विशेषाभावा शङ्क्य

हु `

` चन्दिङ

चिन्तेत आह

` -सैमवात्‌ `. ` निष्के

1

क्प मादधीत

` मञद्धम्‌, खदम्‌.

कम्र कष `

मादषतति _

कर्मणो अवेदिकि

प्रतीतो ` साष्याय

अमावकर्मणि त्वयाऽपि

सम्भवे कमर्तवै जिन्याय प्रतिवभ्ध स्मशान कम्प्‌ अपिभ्रतारी हरणे

शि मि सिमा

कर्मणोऽवेदिक ` रीती स्वाध्याय `

अमाबः कर्मणि

त्वयाऽ्पेषहि

समवे

कर्मतैव जिन्नयाय प्रतिबन्ध दमशान कम्बर्‌ | अभिप्रतारी प्रहणे `

श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः। आम्‌

अथ टीका-चन्दरिका-प्रकाशसमेते श्रीमहू- ह्यस्‌त्रभाष्ये प्रथमाध्याये तृतीयः पादः,

अथ दुस्वादाच्रकरणन्र-- --------{*------ | तत्र चान्यत्र प्रसिद्धानां शब्दानां विष्णौ समन्वयं भराये- णास्मिन्‌ पादे दशेयति।

0 9 ^ थ. (०५.८५० वा वा ता 1 का शा का, 2 वि

तत्वपरकाडिका | श्रलयदिपर्िद्धनामलिङ्खात्मकशब्दानां विष्ण्वेकवाचित्वं भवरुहेतुमिः

प्रतिपादयत्यस्िमिन्‌ पदर सूत्रकार इयर्थः चश्न्दौ मिथस्समृच्या- ` र्थौ | देवताद्यधिकरणन्यावृत््य्थं -परायिणेति अत्र “रदौ वाव ` |

लोकाधारः, वायुना वै गौतम सूत्रेणायं लेकः परश्च छोकः |

` सवौणि मूतानि सन्टव्धानि मन्ति, आकाश एव तदोतं प्रोतं चर्स्वेवार्ते प्राणाश्च प्राणिनश्च देवाश्च दिव्यानि छोकश्च `

सोकिनश्राखकाश्रालोकिनश्च विष्णविवौताश्च प्रोताश्च इत्या

दस्ति शास्रादिसङ्खतिः। ( (षण ४.

6 श्रीमयसूत्रमाध्यम्‌ (अ.

५७७

1

विष्णोः प्रविधयाविषयतमुक्तम्‌ तत्न यस्मिन्‌ दयौः पृथिवी

चान्तरिक्षमोतं मनः सह भागैश्च सर्वैः तमेवेकं जानथ

आत्मानं" इदयत्र “भाणानां अ्रन्थरासे हद्रीमा व्चन्तकः भा.

गणेश्वरः छत्तिवासाः पिनाकी" इलादिना खस्य प्राणाधा र्मरतीते, “स एषोऽन्तश्चरते बहुधा जायमानः इतिं जीव्‌-

| ^ लिङा तयोः पाश्चिसिति

५. शा पा शा + 1

तक्तवप्रकाशिका

श्रूलयादिसङ्कतिं विषयवःक्यमुदाहवल्य निषयसश्यप्तयुक्तिकपूरवपक्षान्‌ द-

` शंयति--विष्णोरिति अद्श्यलदिगुणकाक्षरस्य विष्णो; परः

` विदयारिषयतमुक्तम्‌ | तत्परविद्यानिषथवमाथवैणे “यस्मिन्‌ द्यौः! `

इत्य॒क्तस्य ॒दुम्वाद्यायतनस्योच्यते तमेवेकं जानथ आत्मानमन्या

वाचो विमुञ्चथागृतस्येष सेतुः" इति। प्त यदि विष्णो-

रितरस्स्यात्तदा परविद्यातरिषयत्मन्यस्य प्रक्षज्येतेत्यवदयं, निर्गेयः | = ˆ तहुयभ्वाद्यायतनलवं विषयः | तकि विष्णोरन्येषां वेति स्न्देहः। ` | उक्तपताधारण्यमेव सन्देहबीनम्‌ द््वाद्यायतनलं रुद्रभधानजीव- ` वायूनामिति पूर्वः पर्ष, अत्रोक्तपराप्राधारचस्य “माणानां प्रन्थि- ` | | रति, मगिश्वरः” हइयादिना ररे भरतीतिः| तथा शयुम्वन्तरिक्षा-

` यतनत्रस्य “रुद्रौ वाव डोकाधारः” इति तसिन्रुक्तवात्‌ | ` मनञओथतनलवे तक्षिन्‌ “मनो वै रुद्र ओतं ग्रोतंच. इति भतीयेते | चैतच्छतीनां विष्णुविषयलं, ^“ अन्तकः छत्तिवासा

अधि१.सू१.] दीका-चन्िका-पकाशसमेतम्‌ `

नि १) 7. [> 018 0

अत उच्यते-

कनि. १.3 भेज "मेन ४४ 1.0" ५१.५०० ५५ का का वा का शा था 0

तत्छप्रकाशिका 3 पिनाकी इतयादिरुद्रचिङ्गत्‌ टष्टफविधायकरुद्रवाक्यदष्टान्तेन ` ` तत्सर्वा्चयत्वभतिपादकवाक्यभामाण्यानुमानेन तस्य॒सवाश्नय्- ` सिद्धेः | दुभ्वादीनां प्रतिकार्यत्वात्तदाश्रयत्वं मक्ते्य्तम्‌, ^“ यद्रूतं _

मवच्च मविष्यंच्ल्याचक्षते आकाश एव तदोतं प्रीतं

इति श्रुतेश्च पूर्ववसररतेः सवांश्रयत्वामिधायककापिदागमप्रामा- ण्यानुमानाच्च `

अरा इव रथनामों संहता यत्र नाडयः `

स॒ एषोऽन्तश्चरते बहुधा जायमानः

इति दुभ्वाद्यायतने जीवलिङ्कश्रवण्रात्‌ जीवस्य त्युक्तम्‌ | तस्य ` |

५५

।वत्वदिव माणित्वप्रसिदेश्च | विषयमूतलकाधारत्वस्य “वायुना

वै गौतम सूमरेण'' इति वायौ श्रुतिसिद्धत्ात्तस्य बुभ्बायायतनत्वै ` सक्तम्‌ तस्य॒ शआणाधरारत्वमसिद्धेश्च विष्णोदयभ्वाद्यायतनतप्र- ` ` सिद्धावपि नापतावत्रोच्यते, बहुधा नन्मबाधात्‌ परविद्याविषयत्व- | लिङ्घष्विष्णुरिति चेत्न, जीवेशाभेरेन बह्मरिङगस्यापि जवे सम्भ `

वत्‌ नच तथा वहुधा जन्म सम्भवति, कारणगतस्यैव कथं |

सम्भवात्‌ अतः परविद्याविषयो दयुभ्वादयाश्रयो विष्णोरितर एवेति 1.

तस्थैवादश्यतवदिगुणकत्वमिति मावः | सिद्ान्तयत्पूत्रमवतार्थ व्या- = ` चष्टे--अत इति चुम्वाद्यायतने ` स्वशब्दुपयौयात्मशब्दश्रवणात्‌ |

गक षठ ^^ ^ 0

ओम्‌ दुभ्वादययायतनं स्वहब्दात्‌ ओम्‌ 3 “तमेवैकं जानथ आत्मानं” इ्यात्मशब्दादुयभ्वाच्याश्रयो प्रिष्णुरेव | 5. ` आत्मत्रह्मादयदशचब्दास्तमृते विष्णुमव्ययम्‌ सम्भवन्ति यस्मा्ते्नेवाक्षा गुणपूणेता

सतं ॥२।

ओम्‌ मक्तोपसप्यव्यपदेशात्‌ ओम्‌ २॥

अभ्ृतस्येष सेतुः" स्ति “ब्रह्मविदाप्नोति पर" ` नारायणं पहज्ञियं विश्वात्मानं प्रययणम्‌

प्रकामं परस्पा मातिः 7 पतमानन्दपयपात्पानयपसङ्ाम |

ति" इत्यादिना तस्यव युक्तभाप्यत्वव्यपदेशात्‌ |

(१ + ८१२.७०४ 000 ति ११००१००१ .८०५ ०५१ ११८ भु) ०५.११

| तच्तेप्रकादक्छ द्युभ्वाद्यायतनं विष्णुरेवेत्यथः | आत्मशब्दादपि कुतो विष्णुरित्यत

आह--आस्मतिं

ननु विष्ण मुख्योऽप्यात्मङ्गब्दो नीवलिङ्गवखदमुख्याथैः ङि 1

: | स्यात्‌+ तवा चन्‌ भरिष्णेद्ुम्बाद्यायतनत्वमित्याशङ्कं परिहर- स्पूत्रमुषन्थस्य तदुपात्तश्ुतिमेवोदाहरति--्ुक्तेति नात्मशब्दस्या- `

मु्याथत्वं परिकरप्य दुम्बाद्यायतनत्वमन्यत नेतुं शक्यप्‌, दुम्बा द्यायतनस्य मुक्तमाप्यत्वोक्तर्विष्णुत्वनिश्चवयदियर्थः | “अगतस्य '

| इति जातोवेकवचनम्‌ पुकत्राप्यत्वं कुतो विष्णुतवनिश्चायकमि- |

आह--ब्रह्माेदिति ¦ ` "पराणां" मुक्तानां जयन: आश्रयः |

अधि १. सू. टीका~चन्द्रिका-प्रकारासतेतम्‌ +

बहुनाऽत्र किमुक्तेन यावच्छतं गच्छति योगी तावन्न म॒क्तस्स्यादेष शास्रस्य निणैयः इलयादेखपुराणे ॥२॥

अम ननिमानमतच्छष्दात्‌ जम्‌ नानुमानात्मकागमपरस्किलिपितरुद्रोऽच वाच्यः, भस्मधरोग्र-

स्वादितच्छब्दाभावात्‌ “सोऽन्तकः श्रः प्राणयृत्छ

८००. 0 1

तत््वभ्कारिका |

(क

एनद्वाक्थेरस्तु विष्णोरमुकतपराप्यत्वं, तदन्यस्यापि करि स्यादित

आह-- बहुनेति

[9

ननु प्रागुक्छरीत्या रुद्रनरूलयोः कि स्यात्‌ द्युभ्वाद्यायतनत्वमिदया-

शङ्कां परिहरत्सत्रं परित्वा व्यच्छे--नानुभानमिति प्रगुक्ता- `

नुमानसिद्धभामाण्ये पादयुपताद्यागमे स्वाश्रयत्वेन कल्पिते शुद्रभ- धाने अत्र प्रकरणे सर्वाधारतया प्रतिपदे मवतः, तच्छृतिलि ्ायमावादिति मावः आगमतामाण्यप्ताधकानुमानं तु फल्विै-

वारिरुद्रादिवाक्यदष्टान्तेन विप्रतिपन्नवाक्याप्रामाण्य्ताधनसम्भवात्‌ | प्रतिपक्ष्रस्तमतित्रसङ्गदष्टं चेत्युपेक्यम्‌ अभाषितं प्रधानं किं सै- | योञ्यत इति चेच, “न प्रृतिजीवावमिधीयेते” इखन्य- ` |

[निके

` तरोक्तत्वात्‌ नच प्रतिपदेनापि रुद्रः, एथगभयग्रहणे बाधका- `

भावत्‌ नन्नत्र रुद्रा ज्ञापकामविऽपि श्रत्यन्तरे 4 माणानां अ- =

न्थिरपि रुद्रः" इत्याद्युक्तः दुभ्वा्यायतनतवं स्दिः कि नस्या- दिलत जाह--स इति श्रुयनरक्तमपि दु्वाद्यायतनव्वं वि `

दः ` शरमह्हातत्रमाच्यम्‌ ` - [अ.१.षा३.

नि

म्‌ नान तामे ५.०.७४७.

प्राणनायकः ईशो यो हरिर्योऽनन्ती यो विष्णुयेः परः परोषरोयान्‌'' इत्यादिना प्राणग्रन्धिरुद्रत्वादेविष्णारेवाक्त्वात्‌ ब्रह्माण्डे च- | 1 रजं द्रावयते यस्माद्रद्रस्तस्माज्लनादंनः। ईशनादेव चेशानो महादेवो महक्वतः ¦ पिबन्तिये नरा नाकं शक्ताः ससारसागरात्‌ तदाधारा यतो पिष्णुः पिनाकाति ततस्स्पृतः रिवस्पुखात्मकतेन शवेश्ंरोधनादरिः = कृत्यात्पकमिदं देहं यतो वस्ते भवतेयन्‌

त्तपकाशिका ` व्णोरेव सुद्रादिशुतिरिङ्गतिरोधः, श्रुतिबछेन रुदरादिश्रुतेरन्त

| कत्वादिषङ्गस्य विष्णवेकरिष्ठत्वादिति भावः। ननु रुदरादि- -शन्दना कम्बु किं योगेन रूढ्या वा! नाद्यः, योगस्य दोल्यात्‌ | हितीयः तद्मावात्‌ | उभयत्र छूटिपद्गवि पुनर्नि- . 9 श्रयायेगात्‌ हि श्रुयन्ते विष्णुलिङ्गाचस्तीलत आह--्-

ण्डे चेति। रुद्रारिशब्दानां विष्णौ योगमुका “वेदेषु सपुरा `

णेषु गीयते" इति वछू[व्कयनात्‌ रूदमातरान्महायागविद्द्रः |

४,

व्योः पाक्ल्यादुक्तः श्त्यन्तरेऽपि विष्णोः मतिपाद्यतवनिश्चय इति मावः| ननु यदि र्द्रादिरब्दानां विष्णुपरत्वमुक्ता श्चतीनाभरनि्णा यकत्वमुच्यते, तर्हि नारायणादिनाम्नां रुद्रादिपरतवेन “नारायणं म-

अपि. प्‌ ३.] टीका-चद्िका-परकाशसमेतम्‌ ` |

व) ०१ (1 ०५८४ # ता म)

9

` छ्तिवासास्तता देषां विरेचश्च विरेचनात्‌

शै,

हृणाहूद्यनामाऽसो एे्वयादिन्द्र उच्यते

एर्व नानाविपेरशब्देरेक एव विष्िक्रमः

( #.

वेदेषु स्रपुराणेषु गीयते पृरुोत्तमः इति वामने च-- वि ` नतु नारायणादीनां नाश्ामन्यत्र सम्भवः। अन्यनाश्नां गतिविष्णरेक एव प्रकीतितः ` स्कान्दे च- ऋते नारायणादीनि नामानि पुरूषोत्तमः भरादादन्यत्र भगवानाजेवते स्वकं पुरम्‌

(शति चतुमुखर्सतानन्दो ब्रह्मणः पञ्चभूरिति

लि कन =

उग्रा भस्पधरा नग्नः कषाटातिं चवस्य

| विरेषनामानि ददौ स्वकीन्यपि केशवः इतिच ब्रह्य ॥३॥

1

तत्तवप्रकारिका

इति कथं तैनिर्णय इत्यत आह--चतुपंख हति २॥

हेक्ञेयं इयादिशरुतीनासनिर्णायकत्वं स्यादित्यत आह--बामने | चेति मगवच्नामत्वाविरषादुद्रादिनामवनारायणादिनन्नामवपिरुद्रदौ | ` वृत्तः स्यात्‌ इत्यत आह स्कन्द्‌ चेति ययेवं सद्रादि- |